Statistika

Lietuvos oficiali parama vystymuisi (OPV) 2017 m. (preliminarūs duomenys)

 

Lietuvos oficiali parama vystymuisi (2004 – 2017 m.; mln. Eur):

2016 m. Europos Sąjungos valstybių narių (ES VN) ir ES institucijų oficiali parama vystymuisi (OPV) išaugo 11,0 proc. ir sudarė 75,5 mlrd. eurų (0,51 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP)). ES toliau išlieka didžiausia OPV teikėja pasaulyje.

2016 m. Lietuvos OPV sudarė apie 52,0 mln. eurų (0,14 proc. BNP). 2016 m. Lietuvos paramai, skirtai daugiašaliu pagrindu, teko apie 39,0 mln. eurų (75,0 proc.), dvišaliu – per 13,0 mln. eurų (25,0 proc.). Kaip ir kasmet, didžioji Lietuvos OPV dalis skirta įmokoms į Europos plėtros fondą ir daliai įnašo į bendrąjį ES biudžetą sumokėti, ES išorės politikai įgyvendinti. Šios įmokos atitinkamai sudarė 5,7 mln. ir 28,16 mln. eurų. Dvišaliu pagrindu parama skirta Rytų partnerystės šalims ir kitoms valstybėms, įtrauktoms į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros (EBPO) paramos gavėjų sąrašą.

2016 m. Lietuva skyrė 0,93 mln. eurų humanitarinei pagalbai. Daugiausiai jos – 0,61 mln. eurų – teko Ukrainai. Lėšos panaudotos nukentėjusiems nuo neramumų Ukrainos gyventojų gydymui ir reabilitacijai Lietuvoje, nuo konflikto Rytų Ukrainoje nukentėjusių vaikų perkėlimui 2015-2016 mokslo metams į Lietuvą, būtiniausių medikamentų siuntai į Ukrainą. Papildomai humanitarinė pagalba Ukrainai skirta integruotoms ir skubioms sveikatos ir mitybos paslaugoms nukentėjusiems šios šalies gyventojams per JT Pasaulio sveikatos organizaciją, vaikų švietimui minų rizikos išvengimo klausimais per JT Vaikų fondą, nuo konflikto nukentėjusiems gyventojams per Tarptautinį Raudonojo Kryžiaus komitetą. Humanitarinė pagalba skirta Sirijai ir Sirijos pabėgėliams, Irakui, Afganistanui, Palestinos pabėgėliams, Maliui, pabėgėlių krizei Graikijoje ir Bulgarijoje spręsti, nuo stichinių nelaimių nukentėjusiems Ekvadore, Fidžyje, Haityje, Makedonijoje, Malavyje ir Šri Lankoje.

Lietuva, 2004 m. tapusi ES nare, įsipareigojo teikti OPV. 2005 m. gegužės 24 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose buvo numatyta, kad 2004 m. ir po 2004 m. ES VN tapusios šalys iki 2015 m. OPV skirs ne mažiau kaip 0,33 proc. BNP, o šalys, kurios ES narėmis tapo iki 2004 m. – 0,7 proc. Šie įsipareigojimai pakartoti 2015 m. gegužės 26 d. Tarybos išvadose, nukeliant įgyvendinimo terminą iki 2030 m. OPV įsipareigojimai akcentuojami ir 2015 m. rugsėjo 25 d. valstybių vadovų patvirtintoje Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 metų.

2016 m. 5 ES VN OPV siekė 0,7 proc. BNP ir daugiau: Liuksemburgas (1,0 proc.), Švedija (0,94 proc.), Danija (0,75 proc.), JK (0,7 proc.) ir VFR (0,7 proc.).  Net 16 ES VN padidino OPV skirtą procentą (tarp jų ir Lietuva), 5 ES VN – šį procentą sumažino, 7 ES VN – išlaikė procentą 2015 m. lygyje. Lietuva kartu su Graikija ir Čekija (0,14 proc.) yra 18-20 vietoje ES VN tarpe, aplenkdama Lenkiją, Vengriją, Slovakiją, Rumuniją, Latviją, Bulgariją, Kiprą ir Kroatiją.

Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-916_en.htm

* * *

OPV – iš valstybės ir savivaldybių biudžetų skiriama parama ir humanitarine pagalba šalims paramos gavėjoms, esančioms EBPO paramos gavėjų sąraše. Lietuva dar nėra EBPO narė, tačiau OPV statistiką kasmet teikia EBPO Paramos vystymuisi komitetui.