Spausdinti

Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politika

Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politika yra neatsiejama Lietuvos užsienio politikos dalis, kuria siekiama šių tikslų:

 1. prisidėti prie pasaulinių skurdo mažinimo besivystančiose valstybėse pastangų ir kitų Jungtinių Tautų paskelbtų vystymosi tikslų įgyvendinimo;
 2. prisidėti prie demokratijos, saugumo ir stabilumo erdvės, tvaraus vystymosi plėtojimo valstybėse partnerėse;
 3. prisidėti prie žmogaus teisių ir lyčių lygybės plėtojimo valstybėse partnerėse;
 4. stiprinti politinius, ekonominius, socialinius ir kultūrinius ryšius su besivystančiomis valstybėmis;
 5. informuoti ir šviesti Lietuvos visuomenę apie JT, ES ir Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptis, jų tikslus ir iššūkius, pasiektus rezultatus, siekti didesnio visuomenės pritarimo ir paramos šiai veiklai.

Įgyvendinant Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo politiką, Lietuvos atstovai dalyvauja Europos Sąjungos Tarybos Vystomojo bendradarbiavimo (CODEV), Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno šalių (ACP) ir Humanitarinės pagalbos ir pagalbos maistu (COHAFA) darbo grupių veikloje, bendradarbiauja su Europos Komisijos Tarptautinės partnerystės (DG INTPA), Kaimynystės ir plėtros (DG NEAR),  Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos (DG ECHO) generaliniais direktoratais. Dalyvaudami Europos plėtros fondo,  Vystomojo bendradarbiavimo priemonės, Kaimynystės priemonės ir kituose Europos Komisijos komitetuose Lietuvos atstovai, kartu su kolegomis iš kitų ES valstybių narių, priima sprendimus dėl ES politikos vystymuisi finansavimo.

Vadovaujantis Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos  Vyriausybės programa ir Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo 2019-2021 m. politikos kryptimis, Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo prioritetas yra Rytų partnerystės valstybės (Baltarusija, Gruzija, Moldova, Ukraina, Armėnija, Azerbaidžanas) ir migracijos kilmės ir tranzito šalys. Kitoms besivystančioms valstybėms, įtrauktoms į EBPO paramos gavėjų sąrašą, parama gali būti teikiama atsižvelgiant į jų poreikius ir Lietuvos finansines galimybes.

Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo 2019-2021 m. politikos kryptyse numatyta, kad Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikoje bus siekiama prisidėti prie visų Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo, prioritetą skiriant 6 iš 17 darnaus vystymosi tikslų:

 • 1 tikslas – panaikinti visų formų skurdą visose šalyse;
 • 4 tikslas – užtikrinti visa apimantį ir lygiavertį kokybišką švietimą ir skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi;
 • 5 tikslas – pasiekti lyčių lygybę ir moterų ir mergaičių įgalėjimą;
 • 13 tikslas – imtis skubių kovos su klimato kaita ir jos poveikiu veiksmų;
 • 16 tikslas – skatinti taikias ir įtraukias visuomenes darniam vystymuisi, suteikti visiems galimybes reikalauti teisingumo ir kurti veiksmingas, atsakingas ir įtraukias institucijas visais lygiais;
 • 17 tikslas – stiprinti įgyvendinimo priemones ir atgaivinti pasaulinę darnaus vystymosi partnerystę.

Teikiant paramą šalims partnerėms dėmesys pirmiausia yra skiriamas demokratijai ir pilietinei visuomenei, valstybių administraciniams gebėjimams ir eurointegracijos procesams stiprinti, žmogaus teisėms ir lyčių lygybei užtikrinti, istoriniam ir kultūriniam paveldui puoselėti, neįgaliųjų, vaikų ir kitų labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių interesams ginti, bendruomenių atsparumui krizėms, kylančioms dėl stichinių nelaimių, didinti. Ypatingas dėmesys skiriamas vystamojo bendradarbiavimo veiklai Gruzijoje, Moldovoje ir Ukrainoje. 2014 m. birželio 27 d. pasirašius ES Asociacijos susitarimus su Ukraina, Moldova ir Gruzija, išaugo ir paramos, padedančios įgyvendinti šiuos susitarimus, aktualumas, Lietuvos ekspertai teikia konsultacijas ir techninę pagalbą, siekiant padėti tinkamai įgyvendinti šiuos susitarimus.

Lietuva, vykdydama tarptautinius įsipareigojimus ir siekdama Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo matomumo tarptautinėje arenoje, daugiašalę paramą vystymuisi teikia per privalomus ir savanoriškus įnašus ir įmokas į vystomojo bendradarbiavimo veiklą vykdančius ar koordinuojančius fondus ir tarptautines organizacijas. Atsižvelgdama į besivystančių valstybių poreikius, užsienio politikos prioritetus ir savo finansines galimybes, Lietuva teikia paramą ir kitoms valstybėms, įtrauktoms į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) paramos gavėjų sąrašą. Tokiu būdu Lietuva stiprina savo vaidmenį Jungtinėse Tautose, Europos Taryboje, Europos saugumo ir bendradarbiavimo ir Pasaulio prekybos organizacijose, kitose tarptautinėse institucijose, stiprina politinius, ekonominius ir kultūrinius ryšius su kitomis valstybėmis.

Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo departamentas yra atsakingas už Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos koordinavimą.