Spausdinti

Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politika

Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politika yra neatsiejama Lietuvos užsienio politikos dalis, kuria siekiama šių tikslų:

  1. prisidėti prie pasaulinių skurdo mažinimo besivystančiose valstybėse pastangų ir kitų Jungtinių Tautų paskelbtų vystymosi tikslų įgyvendinimo;
  2. prisidėti prie demokratijos, saugumo ir stabilumo erdvės, tvaraus vystymosi plėtojimo valstybėse partnerėse;
  3. prisidėti prie žmogaus teisių ir lyčių lygybės plėtojimo valstybėse partnerėse;
  4. stiprinti politinius, ekonominius, socialinius ir kultūrinius ryšius su besivystančiomis valstybėmis;
  5. informuoti ir šviesti Lietuvos visuomenę apie JT, ES ir Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikas, jų tikslus ir iššūkius, pasiektus rezultatus, siekti didesnio visuomenės pritarimo ir paramos šiai veiklai.

Įgyvendinant Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo politiką, Lietuvos atstovai dalyvauja Europos Sąjungos Tarybos Vystomojo bendradarbiavimo (CODEV), Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno šalių (ACP) ir humanitarinės pagalbos ir pagalbos maistu (COHAFA) darbo grupių veikloje, bendradarbiauja su Europos Komisijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi (DG DEVCO) ir Humanitarinės pagalbos ir civilinės  saugos (DG ECHO) generaliniais direktoratais. Dalyvaudami Europos plėtros fondo ir Vystomojo bendradarbiavimo instrumento komitetuose Lietuvos atstovai, kartu su kolegomis iš kitų ES valstybių narių, priima sprendimus dėl ES politikos vystymuisi finansavimo.

Vadovaujantis Vyriausybės 2012–2016 metų programa ir Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo 2014-2016 m. politikos kryptimis, Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo prioritetas yra Rytų partnerystės valstybės (Baltarusija, Gruzija, Moldova, Ukraina, Armėnija, Azerbaidžanas) ir Afganistano Islamo Respublika.

Teikiant paramą šalims partnerėms dėmesys pirmiausia yra skiriamas demokratijai ir pilietinei visuomenei, valstybių administraciniams gebėjimams ir eurointegracijos procesams stiprinti, žmogaus teisėms ir lyčių lygybei užtikrinti, istoriniam ir kultūriniam paveldui puoselėti, neįgaliųjų, vaikų ir kitų labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių interesams ginti, bendruomenių atsparumui krizėms, kylančioms dėl stichinių nelaimių, didinti. Ypatingas dėmesys skiriamas vystamojo bendradarbiavimo veiklai Gruzijoje, Moldovoje ir Ukrainoje. 2014 m. birželio 27 d. pasirašius ES Asociacijos susitarimus su Ukraina, Moldova ir Gruzija, išaugo ir paramos, padedančios įgyvendinti šiuos susitarimus, aktualumas, Lietuvos ekspertai teikia konsultacijas ir techninę pagalbą, siekiant padėti tinkamai įgyvendinti šiuos susitarimus.

Lietuva, vykdydama tarptautinius įsipareigojimus ir siekdama Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo matomumo tarptautinėje arenoje, daugiašalę paramą vystymuisi teikia per privalomus ir savanoriškus įnašus ir įmokas į vystomojo bendradarbiavimo veiklą vykdančius ar koordinuojančius fondus ir tarptautines organizacijas. Atsižvelgdama į besivystančių valstybių poreikius, užsienio politikos prioritetus ir savo finansines galimybes, Lietuva teikia paramą ir kitoms valstybėms, įtrauktoms į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) paramos gavėjų sąrašą. Tokiu būdu Lietuva stiprina savo vaidmenį Jungtinėse Tautose, Europos Taryboje, Europos saugumo ir bendradarbiavimo ir Pasaulio prekybos organizacijose, kitose tarptautinėse institucijose, stiprina politinius, ekonominius ir kultūrinius ryšius su įvairiomis valstybėmis.

Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo departamentas yra atsakingas už Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimą ir koordinavimą.