Spausdinti

Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo politika

Europos Sąjungos (ES) vystomojo bendradarbiavimo politikos tikslas – kovoti su skurdu ir prisidėti prie besivystančių šalių, ypač pačių skurdžiausių, ekonominio ir socialinio vystymosi. ES siekia nuosekliai integruoti šias šalis į pasaulio ekonomiką ir kartu skatinti demokratijos, įstatymo viršenybės ir pagarbos žmogaus teisėms sklaidą.

ES vystomojo bendradarbiavimo politiką įgyvendina Europos Komisijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinis direktoratas (DG DEVCO – Europe Aid),  kiti generaliniai direktoratai, Europos išorės veiksmų tarnyba, ES atstovybės visame pasaulyje, ES valstybės narės, nevyriausybinės organizacijos. 

Vystomasis bendradarbiavimas sudaro labai svarbią Europos Sąjungos išorinių santykių dalį. Tai bene svarbiausias instrumentas, plėtojantis ES „minkštąją galią“ ir formuojantis teigiamą Europos įvaizdį besivystančiose šalyse. ES skiria daugiau kaip 50 procentų visos pasaulio oficialios paramos vystymuisi ir yra didžiausia donorė.

Bendrieji ES vystomojo bendradarbiavimo politikos principai yra įtvirtinti 2005 m. Europos konsensuse dėl vystymosi ir 2009 m. Lisabonos sutartyje, o jų praktinis įgyvendinimas sukonkretintas 2011 m. priimtoje Pokyčių darbotvarkėje. Joje numatyta, kad pirmiausia turi būti remiamos besivystančios šalys, kurioms parama reikalinga labiausiai, ir prioritetiniai sektoriai, skatinantys gerą valdymą ir darnų vystymąsi.

Europos konsensuse dėl vystymosi numatyti:

  • Bendri vystomojo bendradarbiavimo tikslai – skurdo mažinimas įgyvendinant Tūkstantmečio vystymosi tikslus.
  • Bendros vertybės – pagarba žmogaus teisėms, laisvė, demokratija, lygybė, įstatymo viršenybė, solidarumas ir teisingumas.
  • Bendrieji principai – partnerystė, politinis dialogas ir pilietinės visuomenės įsitraukimas.

Naujas vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo gaires nubrėš ir 2015 m. rugsėjo mėn. priimta pasaulinė darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.

ES vystomajame bendradarbiavime daug dėmesio skiria lyčių lygybės klausimui. Siekiant šio tikslo, parengtas antrasis ES veiksmų planas dėl lyčių lygybės ir galių moterims suteikimo vystymesi 2016-2020 m. laikotarpiui.

Pirmininkavimo laikotarpiu buvo priimtos ES Tarybos išvados dėl skurdo panaikinimo ir ES finansavimo būsimajai vystymosi darbotvarkei po 2015 m. Ypatingas dėmesys skirtas ES pasirengimui JT Generalinės Asamblėjos Tūkstantmečio vystymosi tikslų peržiūros renginiui, kuris įvyko 2013 m. rugsėjo 25 dieną. Užbaigtos derybos su Europos Parlamentu dėl Vystomojo bendradarbiavimo priemonės reglamento bei patvirtinta ES Tarybos pozicija deryboms dėl sprendimo 2015 metus paskelbti Europos metais vystymuisi. Taip pat patvirtintos ES Tarybos išvados dėl politikos suderinamumo vystymuisi, dėl ES paramos demokratiniam valdymui bei dėl ES vystymosi bei išorės pagalbos politikos ir jos įgyvendinimo ataskaitos už 2012 m. ES partnerystės su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno šalimis srityje. Be to, priimtas ES Tarybos sprendimas dėl 11‑ojo Europos plėtros fondo (EPF) priemonių laikino taikymo, taip užtikrinant nenutrūkstamą ES finansavimą nuo 2014 m. pradžios, ir svarbus Tarybos sprendimas dėl Užjūrio šalių ir teritorijų asociacijos.

Pagrindinės ES išorės veiksmų finansavimo priemonės yra: Vystomojo bendradarbiavimo priemonė (angl. Development Cooperation Instrument), Europos plėtros fondas (angl. European Development Fund) ir Europos kaimynystės priemonė (angl. European Neighbourhood Instrument).

Vystomojo bendradarbiavimo priemonė (VBP) – didžiausias į ES biudžetą įtrauktų lėšų vystymuisi šaltinis, apimantis vystomąjį bendradarbiavimą su Lotynų Amerika, Persijos įlankos regionu, Pietų Afrika, Centrine, Rytų ir Pietryčių Azija. 2014 m. kovo mėn. patvirtinta 2014-2020 m. Vystomojo bendradarbiavimo finansavimo priemonė sudaro 19,6 mlrd. EUR. Priemonėje yra numatytos 3 programos, skirtos visoms besivystančioms šalims:

1.  Geografinė programa: Lotynų Amerikai, Pietų Azijai, Šiaurės ir pietryčių Azijai, Vidurinei Azijai ir Artimiesiems Rytams skirta 11,8 mlrd. EUR

2.  Teminės programos:

  • Visuotinių viešųjų gėrybių ir uždavinių programa: aplinkos ir klimato kaitos, tvarios energetikos, žmogaus socialinės raidos, aprūpinimo maisto ir mitybos saugumo, migracijos ir prieglobsčio sritims skirta 5,1 mlrd. EUR;
  • Pilietinės visuomenės organizacijų ir vietos valdžios institucijų programa: pilietinių visuomeninių organizacijų gebėjimams stiprinti, visuomenės informuotumo vystymosi klausimais didinti skirta 1,9 mlrd. EUR

3. Visos Afrikos programa: taikos ir saugumo, demokratinio valdymo ir žmogaus teisių, prekybos, Tūkstantmečio vystymosi tikslų, energetikos, klimato kaitos, migracijos, mokslo ir informacinės visuomenės sritims skirta 0,85 mlrd. EUR

Lėšos gali būti teikiamos kaip tiesioginė parama šalių parnerių arba decentralizuotų įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, pilietinės visuomenės grupių, tarptautinių organizacijų ir kitų ES institucijų biudžetui.

Europos plėtros fondas (EPF) – seniausia ir didžiausia ES priemonė vystymuisi, neįtraukta į ES biudžetą. EPF lėšomis remiamas bendradarbiavimas su Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybėmis ir Sąjungos užjūrio šalimis ir teritorijomis. Pagrindinės EPF sritys: ekonomikos vystymasis, socialinis ir žmogaus vystymasis ir regionų bendradarbiavimas bei integracija. Vienuoliktojo EPF finansinis paketas 2014-2020 m. sudaro 30,5 mlrd. EUR. Šios lėšos paskirstomos taip:

  • Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno šalių vystymui: skiriama 29,1 mlrd. EUR
  • ES užjūrio šalims ir teritorijoms: skiriama 0,36 mlrd. EUR
  • Europos Komisijai EPF programavimui ir įgyvendinimui: skiriama 1,05 mlrd. EUR

2005 m. Europos Sąjungos Tarybos, Europos Parlamento ir Europos Komisijos bendras pareiškimas „Europos konsensusas dėl vystymosi“

2005 m. ES Tarybos išvados „Dėl oficialios paramos vystymuisi didinimo“

2005 m. ES Tarybos išvados „Dėl Politikos suderinamumo vystymosi labui“

2007 m. ES Tarybos, Europos Parlamento ir Europos Komisijos pasirašytas „Europos konsensusas dėl humanitarinės pagalbos“

2011 m. Europos Komisijos komunikatas "ES vystymosi politikos poveikio didinimas. Pokyčių darbotvarkė" ·

2011 m. ES Tarybos išvados „ES vystymosi politikos poveikio didinimas. Pokyčių darbotvarkė“

2011 m. Europos Komisijos komunikatas "ES parama tvariems pokyčiams prie demokratijos pereinančiose šalyse"

2012 m. ES Tarybos išvados "ES parama tvariems pokyčiams prie demokratijos pereinančiose šalyse"

2012 m. Europos Komisijos komunikatas „ES paramos besivystančioms šalims gerinimas telkiant vystymosi finansavimą“

2013 m. Europos Komisijos komunikatas "Pasiturimas gyvenimas visiems. Skurdo panaikinimas ir tvarios pasaulio ateities užtikrinimas"

2014 m. ES Tarybos išvados „Dėl privataus sektoriaus vaidmens vystymosi srityje“

2014 m. Europos Komisijos komunikatas „Didesnis privataus sektoriaus vaidmuo siekiant integracinio ir tvaraus augimo besivystančiose šalyse“

2014 m. Europos Komisijos komunikatas „Deramas gyvenimas visiems. Nuo vizijos prie kolektyvinių veiksmų“

2014 m. ES Tarybos išvados „Pokyčius skatinanti vystymosi darbotvarkė po 2015 m.“

2014 m. ES Tarybos išvados „Dėl migracijos ES vystomojo bendradarbiavimo srityje“

2015 m. Europos Komisijos komunikatas „Globali partnerystė siekiant skurdo panaikinimo ir darnaus vystymosi po 2015 metų“