Projektai


Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Ekonominio moterų įgalinimo skatinimas Palestinoje

„Moterys skaitmeniniame versle“: Palestiniečių moterų verslininkių įgalinimas ir skaitmeninių įgūdžių stiprinimas

Market Place investment (MTI)

16 822,5 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: pagerinti Palestinos moterų verslumo skaitmeninėje erdvėje gebėjimus – sustiprinti tinklaveikos, komunikacijos, skaitmeninio marketingo ir socialinių tinklų panaudojimo įgūdžius; sukurti informacinę platformą Lietuvos ir Palestinos skaitmeninio verslo atstovių B2B bendradarbiavimui.

REZULTATAI:

 • Tikslinė – smulkių verslininkių – grupė pagerino skaitmeninio verslumo įgūdžius, perimdamos patirtį iš Lietuvos (LT) skaitmeninio verslo eksperčių ir sėkmingai veikiančių Palestinos (PA) verslo eksperčių/-tų.
 • Projekto dalyvės užmezgė ir išplėtė tarpusavio ryšių ir jų smulkius verslus papildančios sąveikos tinklą, Projekto dalyvės užmezgė ryšių su LT ekspertėmis tinklą ir parengė PA – LT smulkaus skaitmenio verslo platformą. Numatytos galimos tolesnių specifinių įgūdžių mokymo kryptys. Sustiprintas LT ir PA visuomenių tarpusavio pažinimas.
 • Apibrėžtos išmoktos pamokos, pateikti pasiūlymai tęstiniams projektams PA moterų ekonominio įgalinimo srityje. Projekto vykdytojas ir jo partnerės LT yra pasirengę išmoktas pamokas ir pasiūlymus pateikti LR Vystomojo bendradarbiavimo kasmetinėje konferencijoje.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Ekonominio moterų įgalinimo skatinimas Palestinoje

Moterų skaitmeninio verslumo ugdymas ir įgalinimas

UAB „Wattan TV“

14 771,94 Eur

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: pagerinti Palestinos moterų verslumo skaitmeninėje erdvėje gebėjimus.

REZULTATAI:

 • Tikslinė – smulkių verslininkių – grupė įgijo anksčiau neturėtus skaitmeninio verslumo įgūdžius, perimdamos patirtį iš Lietuvos skaitmeninio verslo eksperčių ir sėkmingai veikiančių Palestinos verslo eksperčių/-tų;
 • Projekto dalyvės užmezgė tarpusavio ryšių ir jų smulkius verslus papildančios sąveikos tinklą, taip pat užmezgė ryšius su Lietuvos ekspertėmis ir pradėjo rengti Palestinos - Lietuvos smulkaus skaitmenio verslo platformą. Numatytos galimos tolesnių specifinių įgūdžių mokymo kryptys. Sustiprintas Lietuvos ir Palestinos visuomenių tarpusavio pažinimas;
 • Apibrėžtos išmoktos pamokos, pateikti pasiūlymai galimiems tęstiniams projektams Palestinoje moterų ekonominio įgalinimo srityje. Projekto vykdytojo partnerės Lietuvoje išmoktas pamokas ir pasiūlymus pateikė LR Vystomojo bendradarbiavimo kasmetinėje konferencijoje;
 • Buvo užtikrintas teigiamas projekto ir Lietuvos matomumas Palestinos žiniasklaidoje - parengtos 4 laidos Wattan TV, projektą apibendrinantis filmas, straipsniai Palestinoje ir Lietuvos elektroninėje žiniasklaidoje.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Parama migracijos tranzito šalims ir regionams

Palestinos ir Lietuvos gydytojų klounų bendradarbiavimas: gerosios patirties ir socialinių įgūdžių mainai (II dalis)

Asociacija „Raudonos Nosys Gydytojai klounai“

9.216,8 EUR

TIKSLAS: Lietuvos patirties, gebėjimų ir galimybių teikti pagalbą karo ir humanitarinių pabėgėlių prieglobsčio šalyse įvertinimas ir vystymas (Jordanijos atvejis).

REZULTATAI:

 • suorganizuoti 3 dienų mokymai 3 Palestinos gydytojams klounams;
 • įgyvendinta 13 vizitų į Lietuvos ligonines siekiant pagerinti Palestinos gydytojų įgūdžius ir juos motyvuoti;
 • suorganizuotas viešinimo renginys.
 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

 

Pshichosocialinė terapija per asmeninę dokumentiką

 

NVO  „Aspectus Memoria“

 

6.000 EUR

 

TIKSLAS: Surengti seminarus/mokymus Vakarų Krante paaugliams ir jų edukatoriams.

REZULTATAI:

 • 7 dienų trukmės mokymų metu apmokyta 10 paauglių, kurie įgijo įgūdžių, kaip įveikti neigiamą išorės spaudimą, išmoko laisviau komunikuoti ir būti atviresni aplinkai, kūrybiškiau naudoti savipagalbos metodus;
 • Surengti mokymai 2 edukatoriams, kurie įgijo didesnį pasitikėjimą savimi darbui su jaunimu ir jų problemomis, įgijo motyvacijos ir gebėjimų perduoti savo įgūdžius kitoms tiklinėms grupėms;
 • 10 paauglių ir 2 edukatoriai įgijo žinių apie dokumentinę kinematografiją kaip psichologinės savipagalbos metodą ir išmoko ja naudotis;
 • Sukurti ir išplatinti 2 video klipai, atvirai parodantys skirtingas dalyvių patirtis.

 

 

Palestinos ir Lietuvos gydytojų klounų bendradarbiavimas: gerosios patirties ir socialinių įgūdžių mainai

 

Asociacija “RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai”

 

9.000 EUR

 

TIKSLAS: Stiprinti ir plėsti Palestinos socialinių klounų programą - sukurti tvarų ir profesionalų bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Palestinos gydytojų klounų, padėti Palestinos gydytojams klounams tobulėti ir plėsti veiklą Palestinos teritorijoje esančiose socialinėse ir gydymo įstaigose.

REZULTATAI:

 • Apmokyti 7 Palestinos gydytojai klounai (trukmė - 3 d.);
 • Aplankyti 5 pagrindinių Vakarų Kranto ligoninių vaikų skyriai (160 sergančių vaikų ir 300 tėvų bei ligonės personalo);
 • Projekto metu surengta spaudos konferencija; pasirodė 4 straipsniai, 3 TV reportažai, parengti 2 išsamūs interviu su projekto vadove.

 

Nr.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto rezultatai

1.

Parama pilietinei visuomenei

Jaunimo pilietiškumo stiprinimas per neformalų ugdymą

Asociacija Nematerialaus turto fondas

24.817 Lt

TIKSLAS: naudojant neformalaus ugdymo metodus stiprinti Palestinos jaunimo pilietiškumo įgūdžius ir taip įgalinti jaunimą ir bendruomenes efektyviau dalyvauti savo šalies gyvenime, kurti demokratišką, žinių pagrindu vystomą visuomenę.

REZULTATAI:

 • Lietuvoje atrinkta ir apmokyta 9 asmenų grupė, jos dalyviai supažindinti su kultūriniais ypatumais ir parengti NFU pristatymui Palestinoje.
 • Savaitės trukmės vizito Palestinoje metu kiekvienas specialistas, naudodamasis NFU metodais, perdavė pagrindines profesines žinias. Mokymai vyko trijose institucijose: berniukų mokykloje „Arab Institute“ (24 berniukai), “Al Quds” universitete (18 studentų), NVO “Vision Alliance for Arts and Culture” (17 dalyvių) – iš viso 59 dalyviai. Užsiėmimų metu pasiūlytos jaunimui ir bendruomenei svarbių projektų idėjos. Iš jų atrinktos geriausios ir praktiškai įgyvendinamos, parengti jų aprašymai ir numatyti veiksmai, kaip tuos projektus įgyvendinti.
 • Lietuviai kartu su partnerių organizacijų atstovais bei apmokytomis jaunimo grupėmis dalyvavo alyvuogių rinkime, kaip pilietiškumo stiprinimo per neformalų ugdymą projekto baigiamojoje veikloje.

 

IŠ VISO:

1  

24.817 Lt

 
Nr.

Paramos teikimo sektorius

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslas ir rezultatai
1.

Parama geram valdymui, administracinių ir NVO gebėjimų stiprinimas

Bendros LT-PS.NET veiklos

Kultūros centras "In Actio"

24.940 Lt

TIKSLAS: prisidėtų prie Palestinos pilietinės visuomenės vystymosi ir žmogaus teisių bei laisvių užtikrinimo.

REZULTATAI: Lietuvoje lankėsi 6 Palestinos NVO atstovai. Jie susitiko su URM, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos, Jaunimo reikalų departamento atstovais. 2011 m. spalio 7 d. LR Seimo Europos informacijos biure įvyko konferencija, kurioje buvo aptarta pilietinės visuomenės Palestinoje situacija. Knygyne „Draugystė“ įvyko fotografijų parodos „Palestina“ atidarymas. Įvyko susitikimai su palestiniečių ir arabų bendruomenių atstovais Lietuvoje.

 

IŠ VISO:

1   24.940 Lt  

Nr.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto rezultatai

1.

Parama pilietinei visuomenei skatinant mokslinį, kultūrinį ir jaunimo bendradarbiavimą

Bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Palestinos stiprinimas ir plėtra

Kultūros centras “In Actio” Projekto vykdytojas šalyje partnerėje - The Alternative Information Center (AIC) 

24.822 Lt

TIKSLAS: skatinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Palestinos institucijų ir nevyriausybinių organizacijų.

REZULTATAI: Projekto metu 6 palestiniečiai (5 NVO sektoriaus atstovai, 1 fotografas) vyko į Lietuvą pasikeisti darbo patirtimi, aptarti ir išanalizuoti darbo kartu galimybes, remti nevyriausybinio sektoriaus ir institucijų komunikaciją, paskatinti dialogą tarp skirtingų kultūrų bei civilizacijų. Parengta Lietuvos nevyriausybinio sektoriaus pozicija bendradarbiavimo su Palestina klausimais, kuri pristatyta konferencijos Vilniuje metu. Surengta nuotraukų iš Palestinos paroda.

 

IŠ VISO:

1   24.822 Lt  

Nr.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslas ir rezultatai

1.

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

Demokratinių rinkimų organizavimo bei pilietinės visuomenės ugdymo studijų vizitas Palestinos Nacionalinės Administracijos politinių partijų ir institucijų atstovams

Lietuvos žurnalistikos centras

25.000 Lt

TIKSLAS: perduoti Lietuvos rinkimų organizavimo bei vykdymo patirtį.

REZULTATAI: rinkimų stebėtojai iš Palestinos buvo supažindinti su LR rinkimų sistema ir organizavimo specifika, susitiko su Vyriausiosios rinkimų komisijos atstovais, o rinkimų dieną lankėsi rinkimų apylinkėse ir kandidatų į prezidentus rinkimų štabuose. Jie susitiko su Seimo, Prezidentūros ir URM atstovais, lankėsi LRT.

 

IŠ VISO:

1   25.000 Lt