Spausdinti

Naujienos

Sukurta: 2016.10.04 / Atnaujinta: 2016.11.16 11:32

Ry­tų par­tne­rėms Lie­tu­vos tei­si­nė pa­tir­tis – pa­vyz­dys

Vie­nas iš pa­grin­di­nių Eu­ro­pos kai­my­nys­tės po­li­ti­kos as­pek­tų – tei­si­nės vals­ty­bės prin­ci­po stip­ri­ni­mas Ry­tų par­tne­rys­tės ša­ly­se. Siek­da­mos glau­des­nių san­ty­kių su ES, Ry­tų kai­my­nys­tės ša­lys pla­nuo­ja ir įgy­ven­di­na ryž­tin­gas re­for­mas tei­si­nio sek­to­riaus ir ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos sri­ty­se.

Lie­tu­va jau yra nuė­ju­si il­gą ke­lią ir su­kau­pu­si ver­tin­gos pa­tir­ties įgy­ven­di­nant teis­mų veik­lą ge­ri­nan­čias per­tvar­kas, to­dėl sa­vo ge­rą­ja pa­tir­ti­mi ir eks­per­ti­ne pa­gal­ba sie­kia pa­si­da­ly­ti su Ry­tų kai­my­nė­mis.

Svar­bios dis­ku­si­jos

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos vys­to­mo­jo bend­ra­dar­bia­vi­mo ir pa­ra­mos de­mok­ra­ti­jai pro­gra­mos fi­nan­suo­ja­mi pro­jek­tai, skir­ti stip­rin­ti Ry­tų par­tne­rys­tės ša­lių teis­mų vaid­me­nį, pa­dė­ti už­tik­rin­ti tei­si­nės vals­ty­bės prin­ci­pų įgy­ven­di­ni­mą ir ap­sau­gą bei ska­tin­ti tei­sin­gu­mo sek­to­riaus re­for­mas, įgy­ven­di­na­mi jau nuo 2012 m.

Na­cio­na­li­nė teis­mų ad­mi­nist­ra­ci­ja, įgy­ven­din­da­ma Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos vys­to­mo­jo bend­ra­dar­bia­vi­mo ir pa­ra­mos de­mok­ra­ti­jai pro­gra­mos fi­nan­suo­ja­mus pro­jek­tus, nuo 2012 m. kas­met or­ga­ni­zuo­ja tei­si­nin­kų fo­ru­mus, ku­riuo­se ap­ta­ria­mos ša­lių par­tne­rių tei­si­nių sis­te­mų re­for­mų ak­tua­liau­sios pro­ble­mos, konk­re­tūs tei­sės ak­tų pro­jek­tai, iden­ti­fi­kuo­ja­mi vals­ty­bių sis­te­mų ir pa­tir­ties skir­tu­mai bei ta­pa­tu­mai ir da­li­ja­ma­si ge­rą­ja Lie­tu­vos pa­tir­ti­mi.

2012–2014 m. Tei­si­nin­kų fo­ru­me da­ly­va­vo Lie­tu­vos ir Mol­do­vos Res­pub­li­kos tei­si­nio sek­to­riaus at­sto­vai, o praė­ju­siais me­tais prie fo­ru­mo pri­si­jun­gė Uk­rai­na, ku­ri itin pa­lan­kiai įver­ti­no pro­jek­to nau­dą, ypač tei­sė­jų eti­kos, ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos, veik­los ver­ti­ni­mo ir at­ran­kos sis­te­mų to­bu­li­ni­mo sri­ty­se.

Pui­kūs įver­ti­ni­mai

Šie­met bir­že­lio 14–17 d. Tei­si­nin­kų fo­ru­me da­ly­va­vo ir Gru­zi­jos at­sto­vai. Šiais me­tais or­ga­ni­zuo­ja­mas fo­ru­mas bu­vo pro­jek­to „Pa­gal­ba Mol­do­vai, Uk­rai­nai ir Gru­zi­jai vyk­dant tei­si­nio sek­to­riaus re­for­mas“ da­lis. Šiuo pro­jek­tu sie­kia­ma ne­nut­rūks­ta­mai teik­ti pa­gal­bą Mol­do­vai, Uk­rai­nai ir Gru­zi­jai, įgy­ven­di­nant šių ša­lių tei­sin­gu­mo sek­to­riaus re­for­mas, ypa­tin­gą dė­me­sį ski­riant teis­mų sis­te­mos, pro­ku­ra­tū­ros ir ko­vos su ko­rup­ci­ja sri­tims, sie­kiant priei­na­mo, efek­ty­vaus, skaid­raus, pro­fe­sio­na­laus ir so­cia­liai at­sa­kin­go tei­sin­gu­mo sek­to­riaus.

Vieš­na­gės Lie­tu­vo­je me­tu pro­jek­to da­ly­viai ap­si­lan­kė pre­zi­den­tū­ro­je, su­si­ti­ko su Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jais ir kal­bė­jo­si apie Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tės vaid­me­nį teis­mų sis­te­mo­je, sve­čia­vo­si Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­ja­me Teis­me. Kaip vė­liau įvar­di­jo pa­tys da­ly­viai, jiems bu­vo la­bai ver­tin­ga gy­vai pa­ma­ty­ti ir pa­si­kal­bė­ti apie kas­die­nį veik­los ir dar­bo or­ga­ni­za­vi­mą teis­me.

Sve­čiai pa­ste­bė­jo, kad bū­tų la­bai ver­tin­ga, jei, at­vy­kę į Lie­tu­vą, ga­lė­tų ste­bė­ti pa­tį dar­bą, pa­vyz­džiui, tie­siog ke­liems de­le­ga­tams bū­nant ša­lia tei­sė­jo ir ma­tant jo kas­die­nę veik­lą.  Lie­tu­vos eks­per­tai taip pat ga­lė­tų la­bai ver­tin­gai pa­kon­sul­tuo­ti ir ste­bė­ti dar­bą ku­rio­je nors iš par­tne­rių ša­lių.

Uk­rai­nos de­le­ga­ci­ja iš­sky­rė, kad bū­tų nau­din­ga Tei­si­nin­kų fo­ru­mą or­ga­ni­zuo­ti du kar­tus per me­tus: vie­ną Lie­tu­vo­je, o ki­tą – ku­rio­je nors ša­ly­je par­tne­rė­je.

Tei­gia­mi da­ly­vių ver­ti­ni­mai po pa­sta­ro­jo Tei­si­nin­kų fo­ru­mo ir jų konk­re­tūs lū­kes­čiai ne­li­ko neiš­girs­ti – Lie­tu­va ke­ti­na įgy­ven­din­ti jų pra­šy­mus. Na­cio­na­li­nė teis­mų ad­mi­nist­ra­ci­ja ma­no, kad tie­sio­gi­nis veik­los ste­bė­ji­mas ir in­di­vi­dua­lus dar­bas su vie­nu ar ke­liais eks­per­tais duo­tų dau­giau pra­kti­nių ži­nių, ku­rios pa­pil­dy­tų fo­ru­me ap­ta­ria­mas te­mas gi­les­nė­mis ir tiks­les­nė­mis įžval­go­mis.

Nau­jas fo­ru­mas

„Pa­gal­ba stip­ri­nant Gru­zi­jos, Mol­do­vos Res­pub­li­kos, Uk­rai­nos kons­ti­tu­ci­nių teis­mų vaid­me­nį už­tik­ri­nant tei­si­nės vals­ty­bės prin­ci­pų įgy­ven­di­ni­mą ir ap­sau­gą“ – tai ki­tas 2016 m. Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (URM) vys­to­mo­jo bend­ra­dar­bia­vi­mo ir pa­ra­mos de­mok­ra­ti­jai pro­gra­mos fi­nan­suo­ja­mas pro­jek­tas, ku­rį įgy­ven­di­na Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas. Jis skir­tas Gru­zi­jos, Mol­do­vos ir Uk­rai­nos kons­ti­tu­ci­nių teis­mų vaid­me­niui stip­rin­ti.

Įgy­ven­di­nant pro­jek­tą spa­lio 24–25 d. bus su­reng­tas Gru­zi­jos, Lie­tu­vos, Mol­do­vos ir Uk­rai­nos kons­ti­tu­ci­nių teis­mų tei­sė­jų fo­ru­mas, ku­ria­me bus ap­tar­tos ša­lių par­tne­rių kons­ti­tu­ci­nės jus­ti­ci­jos ins­ti­tu­ci­joms ky­lan­čios pro­ble­mos, už­tik­ri­nant tei­si­nės vals­ty­bės prin­ci­pų lai­ky­mą­si, ir pri­sta­ty­ta ak­tua­li Lie­tu­vos ir ša­lių par­tne­rių pa­tir­tis bei ap­tar­ti ga­li­mi pro­ble­mi­nių klau­si­mų spren­di­mai. Bus iš­leis­tas bend­ras pro­jek­to da­ly­vių lei­di­nys, skir­tas tei­si­nės vals­ty­bės prin­ci­pų įgy­ven­di­ni­mo ir ap­sau­gos pro­ble­ma­ti­kai.

Au­gan­ti sėk­mė

Lie­tu­va pa­ra­mą įgy­ven­di­nant tei­sės sek­to­riaus re­for­mas Ry­tų par­tne­rys­tės ša­ly­se tai pat tei­kia per ES Dvy­nių pro­gra­mą, o da­ly­va­vi­mą šio­je pro­gra­mo­je koor­di­nuo­ja URM.

2009–2011 m. Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba įgy­ven­di­no Dvy­nių pro­gra­mos pro­jek­tą „Pa­ra­ma Azer­bai­dža­no Res­pub­li­kos ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Ko­vos su ko­rup­ci­ja de­par­ta­men­tui“, ku­rio pa­grin­di­nis tiks­las bu­vo stip­rin­ti Azer­bai­dža­no ins­ti­tu­ci­jų an­ti­ko­rup­ci­nių ge­bė­ji­mų ir Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Ko­vos su ko­rup­ci­ja de­par­ta­men­to ga­lias, taip pat per­duo­ti ES ir Lie­tu­vos ko­vos su ko­rup­ci­ja pa­tir­tį bei pa­dė­ti vyk­dy­ti na­cio­na­li­nes an­ti­ko­rup­ci­nes pro­gra­mas.

Pro­jek­to me­tu Lie­tu­vos eks­per­tai tei­kė įvai­rias kon­sul­ta­ci­jas, ren­gė mo­ky­mus ir se­mi­na­rus apie ko­vos su ko­rup­ci­ja me­to­dų to­bu­li­ni­mą, da­li­jo­si pa­tir­ti­mi su Azer­bai­dža­no Res­pub­li­kos ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Ko­vos su ko­rup­ci­jos de­par­ta­men­tu bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo ir ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos sri­ty­se.

Lie­tu­va vis ak­ty­viau tei­kia eks­per­ti­nę pa­gal­bą vyk­dant Uk­rai­nos tei­sės sek­to­riaus re­for­mas. 2010 m. Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas kar­tu su Pran­cū­zi­jos vals­ty­bės ta­ry­ba ir Šve­di­jos ad­mi­nist­ra­ci­niais tei­sė­jais įgy­ven­di­no Dvy­nių pro­jek­tą „Uk­rai­nos ad­mi­nist­ra­ci­nių teis­mų efek­ty­vu­mo ir val­dy­mo ge­bė­ji­mų stip­ri­ni­mas“. Pro­jek­tu siek­ta pa­ge­rin­ti ad­mi­nist­ra­ci­nių teis­mų Uk­rai­no­je funk­ci­jų ko­ky­bę, di­din­ti jų ins­ti­tu­ci­nius ge­bė­ji­mus ir vi­suo­me­nės in­for­muo­tu­mą apie ad­mi­nist­ra­ci­nių teis­mų veik­lą. Pro­jek­te Lie­tu­va bu­vo jau­nes­ny­sis Pran­cū­zi­jos par­tne­ris.

Šiais me­tais Lie­tu­va lai­mė­jo dar vie­ną Dvy­nių pro­jek­tą Uk­rai­no­je „Uk­rai­nos par­la­men­to Vy­riau­sio­jo žmo­gaus tei­sių ko­mi­sa­ro ins­ti­tu­ci­nių ge­bė­ji­mų stip­ri­ni­mas žmo­gaus tei­sių ir lais­vių klau­si­mais“, skir­tą Uk­rai­nos žmo­gaus tei­sių ko­mi­sa­ro ge­bė­ji­mams stip­rin­ti. Pro­jek­tą įgy­ven­dins ge­riau­sių Lie­tu­vos ir Aust­ri­jos žmo­gaus tei­sių eks­per­tų ko­man­da, o Lie­tu­va šį kar­tą pro­jek­te da­ly­vaus kaip vy­res­nio­ji par­tne­rė.

Šaltinis: "Kauno diena"