Spausdinti

Naujienos

Sukurta: 2016.11.09 / Atnaujinta: 2016.11.16 11:32

ES iniciatyvos „Ge­ro­sios pa­sau­lio ži­nios: mes tu­ri­me pla­ną“ įgyvendinimas Lietuvoje

Šiais me­tais di­de­lis dė­me­sys skir­tas 2015 m. pa­tvir­tin­tai Jung­ti­nių Tau­tų Dar­naus vys­ty­mo­si dar­bot­var­kei ir Dar­naus vys­ty­mo­si tiks­lams, ku­riuos Lie­tu­va kar­tu su ki­tais Jung­ti­nių Tau­tų na­riais įsi­pa­rei­go­jo įgy­ven­din­ti iki 2030 m. Dar­naus vys­ty­mo­si tiks­lai – pa­sau­lio ša­lių su­si­ta­ri­mas, ku­riuo sie­kia­ma ne tik ko­vo­ti su skur­du pa­sau­ly­je, bet ir ska­tin­ti dar­nų vys­ty­mą­si ir var­to­ji­mą, švel­nin­ti kli­ma­to kai­tos po­vei­kį, kur­ti są­ly­gas oriam žmo­gaus gy­ve­ni­mui, ma­žin­ti skir­tu­mus tarp iš­si­vys­čiu­sių ir be­si­vys­tan­čių ša­lių.

Sie­kiant su­pa­žin­din­ti vi­suo­me­nę ir ypač jau­ni­mą su šiais tiks­lais, Lie­tu­vo­je ir ki­to­se ES vals­ty­bė­se 2016 m. rug­sė­jį bu­vo or­ga­ni­zuo­ta at­sa­kin­gos ži­niask­lai­dos ir vie­ši­ni­mo kam­pa­ni­ja „Ge­ro­sios pa­sau­lio ži­nios: mes tu­ri­me pla­ną“. Kam­pa­ni­ją Lie­tu­vo­je įgy­ven­di­no Na­cio­na­li­nė ne­vy­riau­sy­bi­nių vys­to­mo­jo bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jų plat­for­ma kar­tu su Lie­tu­vos vai­kų ir jau­ni­mo cent­ru.

Apie kam­pa­ni­ją ir ko­mu­ni­ka­ci­jos su Lie­tu­vos vi­suo­me­ne iš­šū­kius pa­sa­ko­ja Na­cio­na­li­nės ne­vy­riau­sy­bi­nių vys­to­mo­jo bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jų plat­for­mos di­rek­to­rė Rū­ta Avu­ly­tė-Je­la­gė.

– Kaip gi­mė šio pro­jek­to idė­ja ir koks jo tiks­las?

– Pro­jek­to idė­ja gi­mė Da­ni­jo­je dar 2010 m., o per­nai, kai bu­vo pa­skelb­ti Eu­ro­pos me­tai vys­ty­mui­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja nu­spren­dė bend­ra­dar­biau­ti su Da­ni­jos vys­to­mo­jo bend­ra­dar­bia­vi­mo agen­tū­ra DA­NI­DA ir įgy­ven­din­ti šį pro­jek­tą vi­so­je ES. Per­nai prie pro­jek­to pri­si­jun­gė de­vy­nio­li­ka ša­lių, o Lie­tu­va da­ly­vau­ja šie­met.

Pas­ta­ruo­ju me­tu mus pa­sie­kia daug nei­gia­mos in­for­ma­ci­jos apie pa­sau­lio įvy­kius, ypač iš be­si­vys­tan­čių ša­lių. Ta­čiau tai ne­reiš­kia, kad pa­sau­ly­je ne­vyks­ta po­zi­ty­vių per­mai­nų. Pro­jek­to or­ga­ni­za­to­riai sie­kia at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį, kad kai ku­rie Jung­ti­nių Tau­tų Tūks­tant­me­čio vys­ty­mo­si tiks­lai, pa­tvir­tin­ti dar 2000 m., bu­vo įgy­ven­din­ti sėk­min­gai. Šiais me­tais pra­de­dant įgy­ven­din­ti nau­ją­ją Dar­naus vys­ty­mo­si dar­bot­var­kę sie­kia­ma pri­sta­ty­ti Dar­naus vys­ty­mo­si tiks­lus iki 2030 m., ku­rie pa­kei­tė Tūks­tant­me­čio vys­ty­mo­si tiks­lus ir pa­sau­lio ša­lių įsi­pa­rei­go­ji­mus juos įgy­ven­din­ti. No­ri­ma su­pa­žin­din­ti, ko­kių konk­re­čių veiks­mų im­sis tiek iš­si­vys­čiu­sios, tiek be­si­vys­tan­čios pa­sau­lio ša­lys. Sie­kia­ma pa­teik­ti al­ter­na­ty­vą ne­ga­ty­vioms nau­jie­noms, ku­rio­se at­si­spin­di skur­das, ba­das, ka­ri­niai konf­lik­tai, ir pa­teik­ti ge­rą­sias nau­jie­nas.

– Kas ak­cen­tuo­ja­ma šių me­tų laik­raš­ty­je „Ge­ro­sios pa­sau­lio ži­nios“?

– Šių me­tų laik­raš­ty­je yra iš­ties įdo­mios in­for­ma­ci­jos, kaip nau­jie­na, kad Už­sa­cha­rio Af­ri­ko­je sta­to­ma 8 tūkst. km sie­na sie­kiant ap­rū­pin­ti žmo­nes mais­tu, van­de­niu ir dar­bu. Ar­ba nau­jie­na apie tai, kad pa­sau­ly­je ma­žė­ja skur­do, o ne­kont­ro­liuo­ja­mas pa­sau­lio gy­ven­to­jų skai­čiaus au­gi­mas yra su­val­dy­tas.

Kam­pa­ni­jos me­tu bend­ra­dar­bia­vo­me su ži­niask­lai­da, įtrau­kė­me sa­va­no­rius, ku­rie ne­mo­ka­mai da­li­jo laik­raš­tį „Ge­ro­sios pa­sau­lio ži­nios“ Lie­tu­vos di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se. De­ja, te­ma yra su­dė­tin­ga ir ne­daug kam įdo­mi. Be­si­vys­tan­čios ša­lys mū­sų tė­vy­nai­niams nė­ra ak­tua­lios, ka­dan­gi tu­ri­me ir sa­vų pro­ble­mų. Ta­čiau kam­pa­ni­ja skir­ta ne tik be­si­vys­tan­čioms ša­lims. Mes Lie­tu­vo­je di­džiau­sią dė­me­sį sky­rė­me Dar­naus vys­ty­mo­si tiks­lams iki 2030 m., ku­rie šiuo me­tu tu­ri bū­ti įgy­ven­din­ti ir mū­sų ša­ly­je. Laik­raš­tis „Ge­ro­sios pa­sau­lio ži­nios“ yra lei­džia­mas vi­so­je ES vie­no­du for­ma­tu, tik ver­čia­mas į skir­tin­gas kal­bas. Ša­lys pa­čios pa­si­ren­ka, ku­rį mė­ne­sį jį skelb­ti. Šie­met Lie­tu­vo­je iš­da­li­jo­me 10 tūkst. laik­raš­čio eg­zemp­lio­rių.

– Kaip se­kė­si skleis­ti ge­rą­sias pa­sau­lio nau­jie­nas?

– Laik­raš­tis da­ly­tas Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se, Pa­ne­vė­žy­je. Kar­tu bend­ra­dar­bia­vo­me su „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liais“, ku­rie ne­mo­ka­mai ve­žio­jo kam­pa­ni­jos sa­va­no­rius į re­gio­nus. Kam­pa­ni­jos rek­la­mos prie­mo­nės bu­vo pa­ga­min­tos iš eko­lo­giš­kos me­džia­-

gos – Dar­naus vys­ty­mo­si tiks­lų pla­ka­tus ga­mi­no­me iš per­dirb­tų me­džia­gų, pa­vyz­džiui, ried­len­čių, o mai­še­lius – iš suy­ran­čio pluoš­to.

Pag­rin­di­nė kam­pa­ni­jos ak­ci­ja vy­ko rug­sė­jo 9 ir 29 d., į ku­rią pri­trau­kė­me apie 130 sa­va­no­rių. Va­žia­vo­me į gim­na­zi­jas kal­bė­tis su mo­ki­niais, ku­rie no­riai pri­si­jun­gė prie kam­pa­ni­jos. Bend­ra­dar­bia­vo­me ir su Lie­tu­vos ne­by­lių­jų fo­ru­mu, ku­rie pa­siu­vo kam­pa­ni­jos marš­ki­nė­lius. At­li­ko­me vie­šo­sios nuo­mo­nės ty­ri­mą, ku­riuo sie­kė­me iš­siaiš­kin­ti, kiek Lie­tu­vos žmo­nių ži­no apie Dar­naus vys­ty­mo­si tiks­lus ir koks yra po­žiū­ris į vys­to­mą­jį bend­ra­dar­bia­vi­mą. Pa­si­ro­dė, kad tik 4 pro­c. ži­no apie Dar­naus vys­ty­mo­si tiks­lus. Ta­čiau dau­giau kaip 50 pro­c. ap­klaus­tų­jų ne­prieš­ta­rau­tų, jei da­lis jų su­mo­kė­tų mo­kes­čių ati­tek­tų be­si­vys­tan­čioms ša­lims. Tik­rai yra da­ly­kų, ku­rie iš­ties ma­lo­niai nu­ste­bi­no.

– Ko­kios vi­suo­me­nės reak­ci­jos su­lau­kė­te skleis­da­mi ži­nias?

– Iš tie­sų iki šiol ieš­ko­me bū­dų, kaip ge­riau pri­sta­ty­ti dar­naus vys­ty­mo­si ge­rą­sias ži­nias vi­suo­me­nei, nes apie ką kal­ba­me, yra to­li nuo mū­sų, ir iš pir­mo žvilgs­nio at­ro­do, kad nė­ra svar­bu. Bet kai žmo­nėms pa­sa­ko­ji apie Dar­naus vys­ty­mo­si tiks­lų es­mę, žmo­nės sa­ko: pa­lau­ki­te, ir pas mus tai yra pri­tai­ko­ma. Juk pa­grin­di­nis Dar­naus vys­ty­mo­si dar­bot­var­kės iki 2030 m. prin­ci­pas – „Ne­pa­lik­ti nė vie­no nuo­ša­ly­je“.

– Su­bū­rė­te 130 sa­va­no­rių. Kas juos pa­ska­ti­no pri­si­jung­ti?

– Dau­ge­lis sa­va­no­rių ži­no­jo apie Dar­naus vys­ty­mo­si tiks­lus. Tie, su ku­riais bend­ra­vau gim­na­zi­jo­se, ieš­ko­jo įdo­mes­nio bū­do sa­va­no­riau­ti, nes pa­ts sa­va­no­ria­vi­mas yra ge­riau­sia ga­li­my­bė įsi­trauk­ti į dar­naus vys­ty­mo­si tiks­lų po­pu­lia­ri­ni­mą. Po kiek­vie­nos dis­ku­si­jos gim­na­zi­jo­se priei­da­vo apie 10 gim­na­zis­tų ir sa­ky­da­vo, kad no­ri pri­si­jung­ti prie šios idė­jos įgy­ven­di­ni­mo. Dar­naus vys­ty­mo­si tiks­lai iš pra­džių sun­kiai su­pran­ta­mi, ta­čiau jei vie­nas ar ke­le­tas tiks­lų tau yra svar­būs, ga­li tap­ti šio tiks­lo am­ba­sa­do­riu­mi pen­kio­li­kai me­tų. Jau­ni­mą tai ypač su­do­mi­no.

Su sa­va­no­riais pa­lai­ko­me ry­šį ir po ak­ci­jos, jie no­ri da­ly­vau­ti nau­jo­se ir pri­si­dė­ti prie ki­tų vys­to­mo­jo bend­ra­dar­bia­vi­mo ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo. Rug­sė­jo 9 ir 29 d. da­rė­me kam­pa­ni­jos sa­va­no­rių bend­rą nuo­trau­ką, nes da­nų ini­cia­ty­va so­cia­li­nė­je me­di­jo­je vyks­ta kon­kur­sas, ku­rio me­tu bus iš­rink­ta gra­žiau­sia ir įdo­miau­sia pro­jek­to nuo­trau­ka. Tad šia­me ES ša­lių na­rių kon­kur­se da­ly­vau­ja ir mū­sų nuo­trau­kos. Ne­kant­riai lau­kia­me re­zul­ta­tų!

– Pro­jek­to pa­grin­di­nė ži­nu­tė – kiek­vie­nas ga­li pa­keis­ti pa­sau­lį. Ko­kiais bū­dais ga­li­me pri­si­dė­ti prie ge­res­nio ry­to­jaus?

– Pa­keisk sa­ve ir pa­si­keis pa­sau­lis. Ši ak­ci­ja yra tar­si sa­vęs iš­stū­mi­mas iš sa­vo kom­for­to zo­nos. Mes ak­cen­tuo­ja­me, kad ne­rei­kia bū­ti po­li­ti­ku, kad priim­tum svar­bius spren­di­mus, už­ten­ka pri­si­jung­ti prie ki­tų vyk­do­mų ak­ci­jų, ku­rios su­si­ju­sios su, pa­vyz­džiui, są­ži­nin­ga pre­ky­ba, eko­lo­giš­ku ir at­sa­kin­gu var­to­ji­mu, ar pri­si­dė­ti prie ki­tų so­cia­li­nių ak­ci­jų, ku­rios pa­de­da įvai­rioms vi­suo­me­nės gru­pėms.

Informacija ©Kauno diena