Spausdinti

Užsienio reikalų ministerijosLietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia teikti projektų paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos koncepcijai „Parama demokratijai skatinant ir telkiant Baltarusijos mokslo ir ekspertų bendruomenę“ įgyvendinti.

Projektas finansuojamas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis, projektui įgyvendinti skiriama iki 100 000 eurų, projektą administruos VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

Paraiškų teikimo, jų vertinimo, projektų vykdymo ir teikėjų informavimo tvarka ir kiti reikalavimai yra nustatyti Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V–62 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Projektų paraiškas gali teikti Lietuvos ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų padaliniai ir fiziniai asmenys. Paraiškos gali būti skirtos vienus metus arba ilgiau negu vienus metus trunkantiems projektams įgyvendinti.

Paraiška gali būti atmetama, jei vertinimo metu nustatyta, kad pareiškėjas ar su paraiška susiję asmenys siekė gauti konfidencialią informaciją arba neteisėtai daryti įtaką vertinimo rezultatams ar vertintojams. Su paraiškų neesminių trūkumų sąrašu ir tipine projekto įgyvendinimo sutartimi galima susipažinti VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros interneto svetainėje www.cpva.lt, Vystomojo bendradarbiavimo skiltyje „Dokumentai“.

Konsultacijas paraiškų teikimo klausimais teikia VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra telefonu 8 659 96976  ir elektroniniu paštu [email protected]

Paraiškos pildomos ir teikiamos elektronine forma internete lietuvių arba anglų kalba.

Projektų paraiškos su priedais priimamos iki 2021 m. gegužės 17 d. 17:00 val. Lietuvos laiku.

 

TEIKTI PARAIŠKĄ

 

Vystomojo bendradarbiavimo departamentas
Užsienio reikalų ministerija
J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius
Tel: 8 706 52985
El. paštas: [email protected];
http://www.orangeprojects.lt


Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti 2021 metais.

Vadovaudamasi Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstituciniame veiklos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 937, nustatytomis vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptimis, Užsienio reikalų ministerija kviečia teikti projektų paraiškas šioms koncepcijoms įgyvendinti:

 

Armėnijos Respublikoje  (projektus administruos CPVA):

 1. Parama Armėnijos ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo susitarimo (CEPA) įgyvendinimui – ES reikalavimus atitinkančios sausumos ir oro transporto saugos ir reguliavimo sistemos kūrimas.
 2. Švarios aplinkos plėtra Armėnijoje kuriant tvarią atliekų rūšiavimo sistemą.

Azerbaidžano Respublikoje  (projektus administruos CPVA):

 1. Moterų ir jaunimo socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Azerbaidžano regionuose.

Baltarusijos Respublikoje  (projektus administruos CPVA):

 1. Gebėjimų stiprinimas istorinio ir kultūros paveldo išsaugojimo ir puoselėjimo srityje.

Gruzijoje (Sakartvele)  (projektus administruos CPVA):

 1. Parama regionų mažoms ir vidutinėms įmonėms pasinaudoti Gruzijos (Sakartvelo) ir Europos Sąjungos laisvos prekybos sutarties teikiamomis galimybėmis.
 2. Gerosios praktikos diegimas Gruzijoje (Sakartvele) aplinkosaugos srityje.

Moldovos Respublikoje  (projektus administruos CPVA):

 1. Nepakantumo korupcijos apraiškoms ugdymas Moldovoje, stiprinant nepriklausomą žiniasklaidą.

Ukrainoje  (projektus administruos CPVA):

 1. Parama nuo konflikto nukentėjusiems rytų Ukrainos regionams švietimo srityje vystant skaitmenines edukacines platformas.
 2. Psichikos sveikatos priežiūros ir reabilitacijos paslaugų plėtra rytų Ukrainoje.
 3. Eksporto skatinimas kuriant smulkaus ir vidutinio verslo klasterius rytų Ukrainos regionuose.

Europos Sąjungos Rytų partnerystės šalyse (projektus administruos URM):

 1. Nepriklausomos informacijos sklaida ir atsparumo dezinformacijai stiprinimas Europos Sąjungos Rytų partnerystės šalyse.

Migracijos kilmės ir tranzito šalyse ir regionuose   (projektus administruos CPVA):

 1. Parama inovatyvių žemės ūkio technologijų diegimui Malyje.
 2. Parama ekonominiam moterų įgalinimui Palestinoje.

Visuomenės švietimas ir informavimas apie vystomąjį bendradarbiavimą  (projektus administruos CPVA):

 1. Dokumentinių filmų festivalis vystomojo bendradarbiavimo tema
 2. Visuomenės švietimas apie vystomąjį bendradarbiavimą
 3. Visuomenės švietimas apie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus ir savanorystės skatinimas

 

Iš viso šiems projektams 2021 metais bus skiriama 580 000 eurų.

****

Vertinant projektų paraiškas, dėmesys bus skiriamas vystomojo bendradarbiavimo veiklos horizontaliesiems prioritetams: demokratijai ir žmogaus teisėms stiprinti, lyčių lygybei skatinti, ypač įgyvendinant globalią darbotvarkę „Moterys, taika ir saugumas“, moterų socialiniam ir ekonominiam aktyvumui didinti, aplinkosaugai ir kovai su klimato kaita. Taip pat bus atsižvelgiama į tai, kaip projektas prisideda prie Lietuvos europinės integracijos patirties perdavimo ir šios patirties sklaidos pokyčius patiriančiuose regionuose, prioritetą teikiant Rytų partnerystės valstybėms.

****

Paraiškų teikimo, jų vertinimo, projektų vykdymo ir teikėjų informavimo tvarka ir kiti reikalavimai yra nustatyti Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V–62 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Su paraiškų neesminių trūkumų sąrašu ir tipine projekto įgyvendinimo sutartimi galima susipažinti VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros interneto svetainėje www.cpva.lt, Vystomojo bendradarbiavimo skiltyje „Dokumentai“.

Projektų paraiškas gali teikti Lietuvos ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų padaliniai ir fiziniai asmenys. Paraiškos gali būti skirtos vienus metus arba ilgiau negu vienus metus trunkantiems projektams įgyvendinti.

Projekto paraiškoje turi būti nurodytas bent vienas partneris valstybėje partnerėje. Partneris valstybėje partnerėje nėra būtinas, vykdant veiklą, susijusią su visuomenės informavimu arba parama demokratijai, arba jei koncepciją ar paraišką teikia valstybės partnerės subjektas arba tarptautinė organizacija.

Projektų, kurių vertė mažesnė nei 15 000 eurų, paraiškas rekomenduojame teikti Lietuvos diplomatinių atstovybių organizuojamose atrankose, kurios bus paskelbtos 2021 m. pradžioje diplomatinių atstovybių interneto svetainėse.

 

Konsultacijas paraiškų teikimo klausimais teikia VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra telefonu 8 659 96976 ir elektroniniu paštu [email protected].

 

Konsultacijas dėl paraiškų, teikiamų pagal koncepciją Nr. 11, turinio teikia URM Vystomojo bendradarbiavimo departamentas telefonu 8 706 52244 ir elektroniniu paštu [email protected].

Paraiškos pildomos ir teikiamos elektronine forma internete lietuvių arba anglų kalba. Projektų paraiškos su priedais priimamos iki 2020 m. lapkričio 3 d. 14:00 val. Lietuvos laiku.

 

TEIKTI PARAIŠKĄ

 

Vystomojo bendradarbiavimo departamentas
Užsienio reikalų ministerija
J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius
El. paštas: [email protected]; http://www.orangeprojects.lt

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas koncepcijai „Dokumentinių filmų festivalis vystomojo bendradarbiavimo tema“ įgyvendinti.

Projektas finansuojamas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis, projektui įgyvendinti skiriama iki 30 000 eurų, projektą administruos VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

Paraiškų teikimo, jų vertinimo, projektų vykdymo ir teikėjų informavimo tvarka ir kiti reikalavimai yra nustatyti Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V–62 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Projektų paraiškas gali teikti Lietuvos juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų padaliniai ir fiziniai asmenys.

Paraiška gali būti atmetama, jei vertinimo metu nustatyta, kad pareiškėjas ar su paraiška susiję asmenys siekė gauti konfidencialią informaciją arba neteisėtai daryti įtaką vertinimo rezultatams ar vertintojams. Su paraiškų neesminių trūkumų sąrašu ir tipine projekto įgyvendinimo sutartimi galima susipažinti VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros interneto svetainėje www.cpva.lt, Vystomojo bendradarbiavimo skiltyje „Dokumentai“.

Konsultacijas paraiškų teikimo klausimais teikia VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra telefonu 8 659 96976  ir elektroniniu paštu [email protected]

Paraiškos pildomos ir teikiamos elektronine forma internete lietuvių kalba.

Projektų paraiškos su priedais priimamos iki 2020 m. birželio 22 d. 17:00 val. Lietuvos laiku.

TEIKTI PARAIŠKĄ

 

Vystomojo bendradarbiavimo departamentas
Užsienio reikalų ministerija
J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius
El. paštas: [email protected];
http://www.orangeprojects.lt


Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti 2020 metais.

Vadovaudamasi Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstituciniame veiklos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 937, nustatytomis vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptimis, Užsienio reikalų ministerija kviečia teikti projektų paraiškas šioms koncepcijoms įgyvendinti:

 

 • Armėnijos Respublikoje (projektus administruos CPVA):
 1. Parama Armėnijos ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo susitarimo (CEPA) įgyvendinimui – saugaus transporto sistemos kūrimas.
 • Azerbaidžano Respublikoje (projektus administruos CPVA):
 1. Socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Azerbaidžano regionuose.
 • Baltarusijos Respublikoje  (projektus administruos CPVA):
 1. Parama demokratijai ir jaunimo socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Baltarusijoje.
 2. Gebėjimų stiprinimas istorinio ir kultūros paveldo išsaugojimo ir puoselėjimo srityje.
 3. Parama visuomenės švietimo iniciatyvoms aplinkos apsaugos srityje.
 • Sakartvele (Gruzijoje) (projektus administruos CPVA):
 1. Parama tvariam ūkio augimui, pasinaudojant Sakartvelo (Gruzijos) ir Europos Sąjungos asociacijos susitarimo teikiamomis galimybėmis.
 2. Sakartvelo (Gruzijos) regionų vystymas ir savivaldos stiprinimas.
 • Moldovos Respublikoje (projektus administruos CPVA):
 1. Parama Moldovos ir Europos Sąjungos asociacijos susitarimo įgyvendinimui - saugaus transporto sistemos kūrimas.
 2. Nepakantumo korupcijos apraiškoms ugdymas Moldovoje, stiprinant nepriklausomą žiniasklaidą.
 • Ukrainoje (projektus administruos CPVA):
 1. Parama ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo įgyvendinimui užtikrinant teisės viršenybės principą.
 2. Parama nuo konflikto nukentėjusiems Rytų Ukrainos regionams švietimo srityje.
 3. Parama Ukrainai įgyvendinant reformas psichosocialinės reabilitacijos srityje.
 • Europos Sąjungos kaimynystės regione:
 1. Demokratinių procesų plėtros ir atsparumo dezinformacijai stiprinimas Armėnijoje, Moldovoje, Sakartvele (Gruzijoje) ir Ukrainoje (projektus administruos URM).
 2. Parama moterų įgalėjimui ir lyčių lygybės įtvirtinimui Europos kaimynystėje (projektus administruos CPVA).
 • Migracijos kilmės ir tranzito šalyse ir regionuose (projektus administruos CPVA):
 1. Socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Vakarų Afrikos regione.
 2. Parama Rytų Afrikos šalių institucijų gebėjimų stiprinimui vartotojų teisių apsaugos srityje.
 3. Parama Artimųjų Rytų migracijos kilmės šalims švietimo srityje.
 • Visuomenės švietimas ir informavimas apie vystomąjį bendradarbiavimą (projektus administruos CPVA):
 1. Dokumentinių filmų festivalis vystomojo bendradarbiavimo tema.
 2. Visuomenės švietimas apie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus ir savanorystės skatinimas.

 

Iš viso šiems projektams 2020 metais bus skiriama 655 000 eurų.

****

Teikiamos paraiškos turi atitikti Europos Sąjungos, Lietuvos ir valstybės partnerės, su kuria yra bendradarbiaujama įgyvendinant projektą, strateginius susitarimus ir (arba) susitarimus dvišalio bendradarbiavimo srityje, ir (arba) valstybės partnerės nacionalinės plėtros strategijas.

Vertinant projektų paraiškas, dėmesys bus skiriamas vystomojo bendradarbiavimo veiklos horizontaliesiems prioritetams: demokratijai ir žmogaus teisėms stiprinti, lyčių lygybei skatinti, ypač įgyvendinant globalią darbotvarkę „Moterys, taika ir saugumas“, moterų socialiniam ir ekonominiam aktyvumui didinti, aplinkosaugai ir kovai su klimato kaita. Taip pat bus atsižvelgiama į tai, kaip projektas prisideda prie Lietuvos europinės integracijos patirties perdavimo ir šios patirties sklaidos pokyčius patiriančiuose regionuose, prioritetą teikiant Rytų partnerystės valstybėms.

****

Paraiškų teikimo, jų vertinimo, projektų vykdymo ir teikėjų informavimo tvarka ir kiti reikalavimai yra nustatyti Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V–62 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Su paraiškų neesminių trūkumų sąrašu ir tipine projekto įgyvendinimo sutartimi galima susipažinti VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros interneto svetainėje www.cpva.lt, Vystomojo bendradarbiavimo skiltyje „Dokumentai“.

Projektų paraiškas gali teikti Lietuvos ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų padaliniai ir fiziniai asmenys. Paraiškos gali būti skirtos vienus metus arba ilgiau negu vienus metus trunkantiems projektams įgyvendinti.

Projekto paraiškoje turi būti nurodytas bent vienas partneris valstybėje partnerėje. Partneris valstybėje partnerėje nėra būtinas, vykdant veiklą, susijusią su visuomenės informavimu arba parama demokratijai, arba jei koncepciją ar paraišką teikia valstybės partnerės subjektas arba tarptautinė organizacija.

Projektų, kurių vertė mažesnė nei 15 000 eurų, paraiškas rekomenduojame teikti Lietuvos diplomatinių atstovybių organizuojamose atrankose, kurios bus paskelbtos 2020 m. pradžioje diplomatinių atstovybių interneto svetainėse.

Konsultacijas dėl paraiškų, teikiamų pagal 13 koncepciją, turinio teikia URM Vystomojo bendradarbiavimo departamentas telefonu 8 706 52985 ir elektroniniu paštu [email protected].

Konsultacijas paraiškų teikimo klausimais teikia VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra telefonu 8 5 2639758 ir elektroniniu paštu [email protected].

 

Paraiškos pildomos ir teikiamos elektronine forma internete lietuvių arba anglų kalba. Projektų paraiškos su priedais priimamos iki 2019 m. spalio 28 d. 12:00 val. Lietuvos laiku.

 

Prieš teikiant projektų paraiškas kviečiame peržiūrėti URM ir CPVA pateikiamas paraiškos pildymo rekomendacijas:

 

TEIKTI PARAIŠKĄ

 


Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas koncepcijai „Parama Ukrainos Donecko srities Avdijivkos mokyklos Nr. 2 įrengimui ir mokyklos aplinkos gerovės sutvarkymui“ įgyvendinti.

Projektas finansuojamas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis, projektui įgyvendinti skiriama iki 1 mln. eurų, projektą administruos URM.

Paraiškų teikimo, jų vertinimo, projektų vykdymo ir teikėjų informavimo tvarka ir kiti reikalavimai yra nustatyti Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V–62 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Projektų paraiškas gali teikti Lietuvos ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų padaliniai ir fiziniai asmenys, turintys vystomojo bendradarbiavimo projektų, finansuojamų iš valstybės biudžeto arba tarptautinių donorų lėšų, įgyvendinimo ir/arba administravimo bei bendradarbiavimo su partneriais kitose šalyse, ypač Ukrainoje, patirties. Vertinant pateiktas pažymas, privalumais laikoma paraiškos teikėjo ar jo partnerio organizacijoje įdiegta kokybės vadybos ir korupcijos prevencijos sistema.

Projekto paraiškoje turi būti nurodytas bent vienas partneris valstybėje partnerėje. Partneris valstybėje partnerėje nėra būtinas, jei paraišką teikia valstybės partnerės subjektas arba tarptautinė organizacija.

Su paraiškų neesminių trūkumų sąrašu ir tipine projekto įgyvendinimo sutartimi galima susipažinti VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros interneto svetainėje www.cpva.lt, Vystomojo bendradarbiavimo skiltyje „Dokumentai“.

Konsultacijas paraiškų teikimo klausimais teikia URM Vystomojo bendradarbiavimo departamentas telefonu 8 706 52985 ir elektroniniu paštu [email protected]

Projektų paraiškos pildomos ir teikiamos pagal nustatytas formas (Projekto paraiškos forma ir Projekto paraiškos sąmatos forma) lietuvių arba anglų kalba.

Užpildytos, pasirašytos ir nuskenuotos projektų paraiškos su nuskenuotais priedais yra siunčiamos elektroniniu paštu [email protected].

Projektų paraiškos su priedais priimamos iki 2019 m. sausio 27 d. 24:00 val. Lietuvos laiku.

 

Vystomojo bendradarbiavimo departamentas

Užsienio reikalų ministerija

J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius

Tel: 8 706 52985

El. paštas: [email protected];

http://www.orangeprojects.lt


Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti 2019 metais.

Vadovaudamasi Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstituciniame veiklos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 937, nustatytomis vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptimis, Užsienio reikalų ministerija kviečia teikti projektų paraiškas šioms koncepcijoms įgyvendinti:

 • Armėnijos Respublikoje (projektus administruos CPVA):
 1. Armėnijos ir Europos Sąjungos partnerystės susitarimo įgyvendinimas.
 • Azerbaidžano Respublikoje (projektus administruos CPVA):
 1. Socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Azerbaidžano regionuose.
 • Baltarusijos Respublikoje  (projektus administruos CPVA):
 1. Parama demokratijai ir jaunimo socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Baltarusijoje.
 2. Gebėjimų stiprinimas kultūros paveldo išsaugojimo ir puoselėjimo srityje.
 3. Institucinių gebėjimų stiprinimas ir tarptautinių standartų diegimas muitinės darbe Baltarusijoje.
 • Sakartvele (Gruzijoje) (projektus administruos CPVA):
 1. Parama tvariam ūkio augimui, pasinaudojant Sakartvelo (Gruzijos) ir Europos Sąjungos laisvos prekybos sutarties teikiamomis galimybėmis.
 2. Gerosios patirties perdavimas Sakartvelui (Gruzijai) prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos švelninimo srityse.
 3. Moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Sakartvelo (Gruzijos) regionuose.
 • Moldovos Respublikoje (projektus administruos CPVA):
 1. Parama Moldovos ir Europos Sąjungos asociacijos susitarimo įgyvendinimui - saugaus transporto sistemos kūrimas.
 2. Moldovos regionų vystymas, skatinant moterų socialinį ir ekonominį aktyvumą.
 3. Nepakantumo korupcijos apraiškoms ugdymas Moldovoje.
 • Ukrainoje (projektus administruos CPVA):
 1. Parama ES ir Ukrainos asociacijos susitarime numatytų švietimo reformų įgyvendinimui.
 2. Parama nuo Krymo aneksijos ir konflikto Rytų Ukrainoje nukentėjusiems Ukrainos piliečiams.
 3. Gebėjimų stiprinimas Ukrainos istorinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimo srityje.
 • ES Rytų partnerystės regione:
 1. Parama teisės ir teisingumo srities reformų įgyvendinimui Moldovoje, Sakartvele (Gruzijoje) ir Ukrainoje (projektus administruos CPVA).
 2. Asociacijos susitarimuose tarp ES ir Moldovos, Sakartvelo (Gruzijos), Ukrainos numatytų reformų įgyvendinimas (projektus administruos CPVA).
 3. Asociacijos susitarimų tarp ES ir Moldovos, Sakartvelo (Gruzijos), Ukrainos įgyvendinimo koordinavimo ir šalių tarpusavio bendradarbiavimo šioje srityje stiprinimas (projektus administruos CPVA).
 4. Partnerystės su verslu stiprinimas įgyvendinant Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus (projektus administruos CPVA).
 5. Nepriklausomos informacijos sklaida ir strateginės komunikacijos gebėjimų ugdymas stiprinant demokratinius procesus ES kaimynystėje (projektus administruos URM).
 • Migracijos kilmės ir tranzito šalyse ir regionuose (projektus administruos CPVA):
 1. Parama įgyvendinant migraciją stabdančias priemones migracijos kilmės šalyse Vakarų Afrikoje.
 • Visuomenės švietimas ir informavimas apie vystomąjį bendradarbiavimą (projektus administruos CPVA):
 1. Dokumentinių filmų festivalis vystomojo bendradarbiavimo tema.
 2. Visuomenės švietimas apie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus ir savanorystės skatinimas.

Iš viso šiems projektams 2019 metais bus skiriama 745 000 eurų.

****

Teikiamos paraiškos turi atitikti Europos Sąjungos, Lietuvos ir valstybės partnerės, su kuria yra bendradarbiaujama įgyvendinant projektą, strateginius susitarimus ir (arba) susitarimus dvišalio bendradarbiavimo srityje, ir (arba) valstybės partnerės nacionalinės plėtros strategijas.

Vertinant projektų paraiškas, dėmesys bus skiriamas vystomojo bendradarbiavimo veiklos horizontaliesiems prioritetams: demokratijai ir žmogaus teisėms stiprinti, lyčių lygybei skatinti, ypač įgyvendinant globalią darbotvarkę „Moterys, taika ir saugumas“, moterų socialiniam ir ekonominiam aktyvumui didinti, aplinkosaugai ir kovai su klimato kaita. Taip pat bus atsižvelgiama į tai, kaip projektas prisideda prie Lietuvos europinės integracijos patirties perdavimo ir šios patirties sklaidos pokyčius patiriančiuose regionuose, prioritetą teikiant Rytų partnerystės valstybėms.

****

Paraiškų teikimo, jų vertinimo, projektų vykdymo ir teikėjų informavimo tvarka ir kiti reikalavimai yra nustatyti Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V–62 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Su paraiškų neesminių trūkumų sąrašu ir tipine projekto įgyvendinimo sutartimi galima susipažinti VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros interneto svetainėje www.cpva.lt, Vystomojo bendradarbiavimo skiltyje „Dokumentai“.

Projektų paraiškas gali teikti Lietuvos ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų padaliniai ir fiziniai asmenys. Paraiškos gali būti skirtos vienus metus arba ilgiau negu vienus metus trunkantiems projektams įgyvendinti.

Projekto paraiškoje turi būti nurodytas bent vienas partneris valstybėje partnerėje. Partneris valstybėje partnerėje nėra būtinas, vykdant veiklą, susijusią su visuomenės informavimu arba parama demokratijai, arba jei koncepciją ar paraišką teikia valstybės partnerės subjektas arba tarptautinė organizacija.

Projektų, kurių vertė mažesnė nei 15 000 eurų, paraiškas rekomenduojame teikti Lietuvos diplomatinių atstovybių organizuojamose atrankose, kurios bus paskelbtos 2019 m. pradžioje diplomatinių atstovybių interneto svetainėse.

Konsultacijas paraiškų teikimo klausimais teikia VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra telefonu 8 5 219 1348 ir elektroniniu paštu [email protected].

Konsultacijas dėl paraiškų, teikiamų pagal 19 koncepciją, turinio teikia URM Vystomojo bendradarbiavimo departamentas telefonu 8 706 52985 ir elektroniniu paštu [email protected]

Paraiškos pildomos ir teikiamos elektronine forma internete lietuvių arba anglų kalba. Projektų paraiškos su priedais priimamos iki 2018 m. spalio 28 d. 24:00 val. Lietuvos laiku.

Prieš teikiant paraišką siūlome susipažinti su CPVA parengtomis paraiškos pildymo rekomendacijomis.

 

TEIKTI PARAIŠKĄ

 

Vystomojo bendradarbiavimo departamentas
Užsienio reikalų ministerija
J.Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius
Tel: 8 706 52985
El. paštas: [email protected]; http://www.orangeprojects.lt

 


Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų koncepcijas ir paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti 2018 metais.

Siūlomi projektai turi atitikti Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstituciniame veiklos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 937, nustatytas vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptis.

 1. Užsienio reikalų ministerija kviečia teikti KONCEPCIJAS administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimo projektams Rytų partnerystės valstybėse, siekiant padėti asociacijos susitarimą su ES pasirašiusioms šalims įgyvendinti reformas kovos su korupcija, viešojo administravimo stiprinimo, teisės sektoriaus, lyčių lygybės integravimo, mokesčių, bankų, transporto, energetikos, aplinkos apsaugos, biudžeto planavimo ir kontrolės srityse.

Iš viso šiems projektams 2018 metais bus skiriama 100 000 eurų.

Projektus administruos Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA).

Reikalavimas: turi būti numatytas ne mažesnis nei 20 proc. viso projekto vertės vykdytojo finansinis indėlis. Šiuo indėliu gali būti laikomas tarptautinių donorų ar partnerių skiriamas finansavimas.

 1. Užsienio reikalų ministerija kviečia teikti PROJEKTŲ PARAIŠKAS šioms koncepcijoms įgyvendinti:
 • Armėnijos Respublikoje (projektus administruos CPVA):
 1. Socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Armėnijos regionuose.
 • Azerbaidžano Respublikoje (projektus administruos CPVA):
 1. Socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Azerbaidžano regionuose.
 • Baltarusijos Respublikoje  (projektus administruos CPVA):
 1. Pasaulio baltarusių jaunimo, kultūros ir mokslo atstovų susitikimas Vilniuje;
 2. Lietuvos patirties perdavimas Baltarusijai kultūros paveldo išsaugojimo srityje;
 3. Jaunimo socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Baltarusijoje.
 • Gruzijoje (projektus administruos CPVA):
 1. Gerosios patirties perdavimas Gruzijai prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos švelninimo srityse;
 2. Moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Gruzijoje;
 3. Lietuvos patirties perdavimas sėkmingam Gruzijos regionų vystymuisi.
 • Moldovos Respublikoje (projektus administruos CPVA):
 1. Gerosios patirties perdavimas Moldovai prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos švelninimo srityse;
 2. Moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Moldovos Respublikoje;
 3. Lietuvos patirties perdavimas sėkmingam Moldovos regionų vystymuisi.
 • Ukrainoje (projektus administruos CPVA):
 1. Parama nuo konflikto nukentėjusiems Rytų Ukrainos regionams švietimo srityje;
 2. Ukrainos regionų vystymas stiprinant savivaldos institucijų ir vietos bendruomenių partnerystę;
 3. Parama Ukrainai įgyvendinant reformas psichosocialinės reabilitacijos srityje;
 4. Parama nuo Krymo aneksijos ir konflikto Rytų Ukrainoje nukentėjusiems Ukrainos piliečiams;
 5. Gebėjimų stiprinimas Ukrainos istorinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimo srityje.
 • ES Rytų partnerystės regione:
 1. Analitinės ir nepriklausomos žiniasklaidos stiprinimas Rytų partnerystės šalyse (projektus administruos CPVA);
 2. Įstatymų leidžiamosios valdžios efektyvumo didinimas Rytų partnerystės šalyse (projektus administruos CPVA);
 3. Nepriklausomos informacijos sklaida ir Lietuvos patirties perdavimas stiprinant demokratinius procesus Rytų partnerystės šalyse (projektus administruos URM);
 4. Partnerystės su verslu stiprinimas įgyvendinant Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m. (projektus administruos CPVA);
 5. Asociacijos susitarimų tarp ES ir Gruzijos, Moldovos, Ukrainos įgyvendinimo koordinavimo ir šalių tarpusavio bendradarbiavimo šioje srityje stiprinimas (projektus administruos CPVA).
 • Migracijos kilmės ir tranzito šalims bei regionams (projektus administruos CPVA):
 1. Lietuvos parama Artimųjų Rytų regiono migracijos kilmės šalims švietimo srityje;
 2. Parama darbo vietų kūrimui Malyje, siekiant stabdyti neteisėtą migraciją.
 • Visuomenės švietimo ir informavimo apie vystomąjį bendradarbiavimą projektai (projektus administruos CPVA):
 1. Dokumentinių filmų festivalis vystomojo bendradarbiavimo tema;
 2. Jaunimo švietimas apie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m. ir savanorystės skatinimas. 

Iš viso šiems projektams 2018 metais bus skiriama 623 500 eurų.

****

Vertinant projektų koncepcijas ir paraiškas, dėmesys bus skiriamas vystomojo bendradarbiavimo veiklos horizontaliesiems prioritetams: demokratijai ir žmogaus teisėms stiprinti, lyčių lygybei skatinti, moterų socialiniam ir ekonominiam aktyvumui didinti, aplinkosaugai ir kovai su klimato kaita. Taip pat bus atsižvelgiama į tai, kaip projektas prisideda prie Lietuvos europinės integracijos patirties perdavimo Rytų partnerystės valstybėms ir šios patirties sklaidos pokyčius patiriančiuose regionuose.

Teikiamos koncepcijos ir paraiškos turi atitikti Europos Sąjungos, Lietuvos ir valstybės partnerės, su kuria yra bendradarbiaujama įgyvendinant projektą, strateginius susitarimus ir (arba) susitarimus dvišalio bendradarbiavimo srityje, ir (arba) valstybės partnerės nacionalinės plėtros strategijas.

Projekto paraiškoje turi būti nurodytas bent vienas partneris valstybėje partnerėje. Partneris valstybėje partnerėje nėra būtinas, vykdant veiklą, susijusią su visuomenės informavimu arba parama demokratijai, arba jei koncepciją ar paraišką teikia valstybės partnerės subjektas arba tarptautinė organizacija.

****

Koncepcijų ir paraiškų teikimo, jų vertinimo, projektų vykdymo ir teikėjų informavimo tvarka ir kiti reikalavimai yra nustatyti Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V–62 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Projektų koncepcijas pagal nustatytas formas (Projekto koncepcijos forma) ir paraiškas pagal nustatytas formas (Projekto paraiškos forma ir Projekto paraiškos sąmatos forma) su visais privalomais priedais lietuvių arba anglų kalba gali teikti Lietuvos ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų padaliniai ir fiziniai asmenys. Koncepcijos ir paraiškos gali būti skirtos vienus metus arba ilgiau negu vienus metus trunkantiems projektams įgyvendinti.

Kai projektus administruoja CPVA, užpildytos, pasirašytos ir nuskenuotos projektų koncepcijos ir paraiškos su nuskenuotais priedais yra siunčiamos elektroniniu paštu [email protected] arba užpildytos ir pasirašytos projektų koncepcijos ir paraiškos su priedais yra siunčiamos registruotu paštu arba pristatomos Centrinei projektų valdymo agentūrai šiuo adresu: Centrinė projektų valdymo agentūra, S. Konarskio g. 13, 03109 Vilnius.

Kai projektus administruoja URM, užpildytos, pasirašytos ir nuskenuotos projektų koncepcijos ir paraiškos su nuskenuotais priedais yra siunčiamos elektroniniu paštu [email protected] arba užpildytos ir pasirašytos projektų koncepcijos ir paraiškos su priedais yra siunčiamos registruotu paštu arba pristatomos Užsienio reikalų ministerijai šiuo adresu: Vystomojo bendradarbiavimo departamentui, Užsienio reikalų ministerija, J. Tumo-Vaižganto 2, LT-01511 Vilnius.

Konsultacijas koncepcijų ir paraiškų teikimo klausimais teikia Centrinė projektų valdymo agentūra telefonu 8 5 219 1348 ir elektroniniu paštu [email protected]

Projektų koncepcijos ir paraiškos yra priimamos iki 2017 m. spalio 31 d. 24:00 val. Lietuvos laiku.

Vystomojo bendradarbiavimo departamentas

Užsienio reikalų ministerija

J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius

Tel: 8 706 52985

El. paštas: [email protected]; http://www.orangeprojects.lt

Aktualu ruošiantiems projektų koncepcijas ir paraiškas: Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektų paraiškų ir projektų koncepcijų neesminių trūkumų sąrašas - informacija apie techninio pobūdžio klaidas, dėl kurių paraiškos administracinio vertinimo metu nebus atmestos.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti 2017 metais.

Siūlomi projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 937 patvirtintame Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstituciniame veiklos plane nustatytas vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptis.

Užsienio reikalų ministerija kviečia teikti PROJEKTŲ PARAIŠKAS šioms koncepcijoms įgyvendinti:

     1. Lietuvos parama įgyvendinant migraciją stabdančias priemones migracijos kilmės šalyse Vakarų Afrikoje (maksimali galima suma iki 20 tūkst. eurų).

     2. Partnerystės su verslu stiprinimas įgyvendinant Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslus iki 2030 metų (maksimali galima suma iki 40 tūkst. eurų).

Reikalavimas: turi būti numatytas ne mažesnis nei 20 proc. viso projekto vertės vykdytojo finansinis indėlis. Šiuo indėliu gali būti laikomas tarptautinių donorų ar partnerių skiriamas finansavimas.

     3. Jaunimo švietimas apie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslus iki 2030 metų (maksimali galima suma iki 20 tūkst. eurų).

****

Teikiamos paraiškos turi atitikti Europos Sąjungos, Lietuvos ir valstybės partnerės, su kuria yra bendradarbiaujama įgyvendinant projektą, strateginius susitarimus ir (arba) susitarimus dvišalio bendradarbiavimo srityje, ir (arba) valstybės partnerės nacionalinės plėtros strategijas.

Projekto paraiškoje turi būti nurodytas bent vienas partneris valstybėje partnerėje. Partneris valstybėje partnerėje nėra būtinas, vykdant veiklą, susijusią su visuomenės informavimu arba parama demokratijai, arba jei paraišką teikia valstybės partnerės subjektas arba tarptautinė organizacija.

****

Paraiškų teikimo, jų vertinimo, projektų vykdymo ir teikėjų informavimo tvarka ir kiti reikalavimai yra nustatyti Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V–62 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Projektų paraiškas pagal nustatytas formas (Projekto paraiškos forma ir Projekto paraiškos sąmatos forma) su visais privalomais priedais lietuvių arba anglų kalba gali teikti Lietuvos ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų padaliniai ir fiziniai asmenys. Paraiškos gali būti skirtos vienerius metus arba ilgiau negu vienerius metus trunkantiems projektams įgyvendinti.

Užpildytos, pasirašytos ir nuskenuotos projektų paraiškos su nuskenuotais priedais yra siunčiamos elektroniniu paštu [email protected] arba užpildytos ir pasirašytos projektų paraiškos su priedais yra siunčiamos registruotu paštu arba pristatomos Užsienio reikalų ministerijai šiuo adresu: Vystomojo bendradarbiavimo departamentui, Užsienio reikalų ministerija, J. Tumo-Vaižganto 2, LT-01511 Vilnius.

Projektų paraiškos yra priimamos iki 2017 m. vasario 24 d. (įskaitytinai).

Vystomojo bendradarbiavimo departamentas

Užsienio reikalų ministerija

J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius

Tel: 8 706 52985

El. paštas: [email protected]; http://www.orangeprojects.lt

 


Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų koncepcijas ir paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti 2017 metais.

Siūlomi projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 937 patvirtintame Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstituciniame veiklos plane nustatytas vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptis.

 1. Užsienio reikalų ministerija kviečia teikti KONCEPCIJAS administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimo projektams Rytų partnerystės valstybėse, padedant Asociacijos susitarimą su ES pasirašiusioms šalims įgyvendinti reformas kovos su korupcija, viešojo administravimo stiprinimo, teismų, policijos, muitinės ir prekybos, mokesčių, SVV, VVĮ, energetikos, aplinkos apsaugos, biudžeto planavimo ir kontrolės srityse. Prioritetinės sritys: Ukrainoje – registrai, energetika; Moldovoje – bankų sektorius, muitinė, civilinė sauga; Gruzija – kova su korupcija, sveikatos apsauga (visiems projektams 2017 metais skiriant iki 100 tūkst. eurų).

Reikalavimas: turi būti numatytas ne mažesnis nei 20 proc. viso projekto vertės vykdytojo finansinis indėlis. Šiuo indėliu gali būti laikomas tarptautinių donorų ar partnerių skiriamas finansavimas.

 1. Užsienio reikalų ministerija kviečia teikti PROJEKTŲ PARAIŠKAS šioms koncepcijoms įgyvendinti (visiems projektams 2017 metais skiriant iki 500 tūkst. eurų):
 • Armėnijos Respublikoje:
 1. Socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Armėnijos regionuose.
 • Azerbaidžano Respublikoje:
 1. Socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Azerbaidžano regionuose.
 • Baltarusijos Respublikoje:
 1. Pasaulio baltarusių jaunimo, kultūros ir mokslo atstovų susitikimas Vilniuje;
 2. Lietuvos patirties perdavimas pasaulio kultūros paveldo išsaugojimo srityje;
 3. Lietuvos patirties perdavimas kuriant verslui palankią aplinką, skatinant visuomenės verslumą bei regionų vystymąsi;
 4. Jaunimo socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Baltarusijoje.
 • Gruzijoje:
 1. Lietuvos patirties perdavimas aplinkos apsaugos ir gamtos paminklų apsaugos srityje;
 2. Moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Gruzijoje;
 3. Gruzijos regionų vystymas remiant smulkųjį verslą žemės ūkio srityje.
 • Moldovos Respublikoje:
 1. Parama Moldovos viešajam sektoriui kovojant su finansiniais nusikaltimais, sukčiavimu ir korupcija;
 2. Moldovos moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas;
 3. Lietuvos patirties perdavimas sėkmingam Moldovos regionų vystymuisi.
 • Ukrainoje:
 1. Parama nuo konflikto nukentėjusiems Rytų Ukrainos regionams švietimo srityje;
 2. Ukrainos regionų vystymas skatinant smulkaus verslo plėtrą;
 3. Parama Ukrainai psichosocialinės reabilitacijos srityje;
 4. Parama nuo konflikto Rytų Ukrainoje ir Krymo aneksijos nukentėjusiems Ukrainos piliečiams.
 • ES Rytų partnerystės regione:
 1. Pagalba Rytų partnerystės šalims įgyvendinant teisinio sektoriaus reformas;
 2. Žurnalistų mokymai Rytų partnerystės šalyse;
 3. Parlamentarų mokymai Rytų partnerystės šalyse;
 4. Nepriklausomos informacijos sklaida ir Lietuvos patirties perdavimas stiprinant demokratinius procesus Rytų partnerystės šalyse.
 • Migracijos kilmės ir tranzito šalims bei regionams:
 1. Priverstinai perkeltų asmenų socialinė ir ekonominė įtrauktis į priimančiąsias bendruomenes;
 2. Lietuvos parama įgyvendinant migraciją stabdančias priemones migracijos kilmės šalyse Vakarų Afrikoje.

 

 1. Visuomenės švietimo ir informavimo apie vystomąjį bendradarbiavimą projektai:
 1. Dokumentinių filmų festivalio vystomojo bendradarbiavimo tema organizavimas (maksimali galima suma iki 30 tūkst. eurų 2017 metais);
 2. Jaunimo švietimas apie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslus iki 2030 metų (maksimali galima suma iki 20 tūkst. eurų 2017 metais).

****

Vertinant projektų koncepcijas ir/arba paraiškas, dėmesys bus skiriamas vystomojo bendradarbiavimo veiklos horizontaliesiems prioritetams: demokratijos ir žmogaus teisių stiprinimui, moterų ir vyrų lygybės skatinimui, moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo didinimui, taip pat aplinkosaugai ir kovai su klimato kaita. Taip pat bus atsižvelgiama į tai, kaip projektas prisideda prie Lietuvos europinės integracijos patirties perdavimo Rytų partnerystės valstybėms ir šios patirties sklaidos pokyčius patiriančiuose regionuose.

Teikiamos koncepcijos ir/arba paraiškos turi atitikti Europos Sąjungos, Lietuvos ir valstybės partnerės, su kuria yra bendradarbiaujama įgyvendinant projektą, strateginius susitarimus ir (arba) susitarimus dvišalio bendradarbiavimo srityje, ir (arba) valstybės partnerės nacionalinės plėtros strategijas.

Projekto paraiškoje turi būti nurodytas bent vienas partneris valstybėje partnerėje. Partneris valstybėje partnerėje nėra būtinas, vykdant veiklą, susijusią su visuomenės informavimu arba parama demokratijai, arba jei koncepciją ar paraišką teikia valstybės partnerės subjektas arba tarptautinė organizacija.

****

Koncepcijų ir/arba paraiškų teikimo, jų vertinimo, projektų vykdymo ir teikėjų informavimo tvarka ir kiti reikalavimai yra nustatyti Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V–62 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Projektų koncepcijas pagal nustatytas formas (Projekto koncepcijos forma) ir/arba paraiškas pagal nustatytas formas (Projekto paraiškos forma ir Projekto paraiškos sąmatos forma) su visais privalomais priedais lietuvių arba anglų kalba gali teikti Lietuvos ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų padaliniai ir fiziniai asmenys. Koncepcijos/arba paraiškos gali būti skirtos vienerius metus arba ilgiau negu vienerius metus trunkantiems projektams įgyvendinti.

Užpildytos, pasirašytos ir nuskenuotos projektų koncepcijos ir/arba paraiškos su nuskenuotais priedais yra siunčiamos elektroniniu paštu [email protected] arba užpildytos ir pasirašytos projektų koncepcijos ir paraiškos su priedais yra siunčiamos registruotu paštu arba pristatomos Užsienio reikalų ministerijai šiuo adresu: Vystomojo bendradarbiavimo departamentui, Užsienio reikalų ministerija, J. Tumo-Vaižganto 2, LT-01511 Vilnius.

Projektų koncepcijos ir/arba paraiškos yra priimamos iki 2016 m. spalio 27 d. (įskaitytinai).

Vystomojo bendradarbiavimo departamentas

Užsienio reikalų ministerija

J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius

Tel: 8 706 52985

El. paštas: [email protected];

http://www.orangeprojects.lt

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas koncepcijai „Europos vystomojo bendradarbiavimo dienos viešinimo kampanijos organizavimas Lietuvoje“ įgyvendinti (iki 3 tūkst. eurų).

Projektas finansuojamas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis. Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programa įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo 2014-2016 metų politikos kryptimis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. 41.

Paraiškų teikimo, jų vertinimo, projektų vykdymo ir teikėjų informavimo tvarka ir kiti reikalavimai yra nustatyti Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame užsienio reikalų ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V–62 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Projektų paraiškas pagal nustatytas formas (Projekto paraiškos forma ir Projekto paraiškos sąmatos forma) su visais privalomais priedais lietuvių arba anglų kalba gali teikti Lietuvos ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų padaliniai ir fiziniai asmenys. Paraiškos gali būti skirtos vienerius metus arba ilgiau negu vienerius metus trunkantiems projektams įgyvendinti.

Užpildytos, pasirašytos ir nuskenuotos projektų paraiškos su nuskenuotais priedais yra siunčiamos elektroniniu paštu [email protected] arba užpildytos ir pasirašytos projektų paraiškos su priedais yra siunčiamos registruotu paštu arba pristatomos Užsienio reikalų ministerijai šiuo adresu: Vystomojo bendradarbiavimo departamentui, Užsienio reikalų ministerija, J. Tumo-Vaižganto 2, LT-01511, Vilnius.

Projektų paraiškos priimamos iki 2016 m. liepos 11 d. (įskaitytinai). Užsienio reikalų ministerija pasilieka teisę pratęsti nurodytą terminą.

Vystomojo bendradarbiavimo departamentas

Užsienio reikalų ministerija

J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius

Tel: 8 706 52985

El. paštas: [email protected]

https://orangeprojects.lt

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas koncepcijai „Lietuvos patirties perdavimas sėkmingam Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos Asociacijos sutarčių su ES įgyvendinimui“ įgyvendinti (iki 150 tūkst. eurų).

Projektas finansuojamas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis. Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programa įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo 2014-2016 metų politikos kryptimis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. 41.

Teikiamos paraiškos turi atitikti Europos Sąjungos, Lietuvos ir valstybės partnerės, su kuria yra bendradarbiaujama įgyvendinant projektą, strateginius susitarimus ir (arba) susitarimus dvišalio bendradarbiavimo srityje, ir (arba) valstybės partnerės nacionalinės plėtros strategijas.

Projekto paraiškoje turi būti nurodytas bent vienas partneris valstybėje partnerėje. Partneris valstybėje partnerėje nėra būtinas, jei paraišką teikia valstybės partnerės subjektas arba tarptautinė organizacija.

Projekto paraiškos sąmata turi būti sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1235 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos“ (Suvestinė redakcija nuo 2015-07-01), Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr.116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“ (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 1K-293 redakcija) ir Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymu (2007-07-04 d. Nr. X-1262; Nr. XI-337, 2009-07-14; Nr. XI-2042, 2012-06-05; Nr. XI-2201, 2012-06-30).

****

Paraiškų teikimo, jų vertinimo, projektų vykdymo ir teikėjų informavimo tvarka ir kiti reikalavimai yra nustatyti Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame užsienio reikalų ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V–62 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Projektų paraiškas pagal nustatytas formas (Projekto paraiškos forma ir Projekto paraiškos sąmatos forma) su visais privalomais priedais lietuvių arba anglų kalba gali teikti Lietuvos ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų padaliniai ir fiziniai asmenys. Paraiškos gali būti skirtos vienerius metus arba ilgiau negu vienerius metus trunkantiems projektams įgyvendinti.

Užpildytos, pasirašytos ir nuskenuotos projektų paraiškos su nuskenuotais priedais yra siunčiamos elektroniniu paštu [email protected] arba užpildytos ir pasirašytos projektų paraiškos su priedais yra siunčiamos registruotu paštu arba pristatomos Užsienio reikalų ministerijai šiuo adresu: Vystomojo bendradarbiavimo departamentui, Užsienio reikalų ministerija, J. Tumo-Vaižganto 2, LT-01511, Vilnius.

Projektų paraiškos priimamos iki 2016 m. balandžio 22 d. (įskaitytinai).

Vystomojo bendradarbiavimo departamentas

Užsienio reikalų ministerija

J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius

Tel: 8 706 52985

El. paštas: [email protected];

http://www.orangeprojects.lt

 


KVIETIMAS KONCEPCIJOMS

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų koncepcijas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti 2016 metais.

Siūlomi projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo 2014–2016 metų politikos kryptis, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. 41.

Užsienio reikalų ministerija kviečia teikti KONCEPCIJAS projektams šiose valstybėse ir srityse įgyvendinti (iki 500 tūkst. eurų):

Armėnijos Respublikoje:

 • demokratijos ir pilietinės visuomenės stiprinimas;
 • socialinių ir ekonominių reformų įgyvendinimas.

Azerbaidžano Respublikoje:

 • demokratijos ir pilietinės visuomenės stiprinimas;
 • socialinių ir ekonominių reformų įgyvendinimas.

Baltarusijos Respublikoje:

 • administracinių ir institucinių gebėjimų, Lietuvos ir Baltarusijos vietos valdžios institucijų bendradarbiavimo stiprinimas;
 • pilietinės visuomenės stiprinimas, jaunimo iniciatyvų skatinimas;
 • istorinio ir kultūrinio paveldo puoselėjimas;
 • ekonominis ir socialinis vystymasis.

Gruzijoje:

 • administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas, padedant įgyvendinti su Europos Sąjungos-Gruzijos asociacijos susitarimu susijusias reformas, ypatingą dėmesį skiriant energetikos, kovos su korupcija, aplinkos apsaugos, klimato kaitos ir sveikatos apsaugos sritims;
 • regionų vystymas;
 • pilietinės visuomenės stiprinimas ir socialinio bei ekonominio aktyvumo skatinimas.

Moldovos Respublikoje:

 • administracinių ir institucinių gebėjimas stiprinimas, padedant įgyvendinti su Europos Sąjungos-Moldovos Asociacijos sutarties įgyvendinimu susijusias reformas, ypatingą dėmesį skiriant energetikos sričiai, reformoms teisingumo srityje, bankų sektoriuje ir kovos su korupcija srityje;
 • pilietinės visuomenės, ypatingai regionuose, stiprinimas, pagrindinį dėmesį skiriant moterų ir jaunimo aktyvumo skatinimui;
 • visuomenės informavimas apie europinės integracijos naudą, ypač Moldovos regionuose.

Ukrainoje:

 • administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas padedant įgyvendinti su Europos Sąjungos-Ukrainos Asociacijos sutartimi susijusias reformas, ypač energetikos, antikorupcijos, teisės ir vidaus reikalų srityje;
 • parama sveikatos apsaugai, ypač reabilitacijos srityje;
 • pilietinės visuomenės, ypač regionuose, stiprinimas;
 • bendro istorinio ir kultūrinio paveldo puoselėjimas.

Afganistano Islamo Respublikoje:

 • regioninės iniciatyvos, skirtos šalies ekonominiam ir socialiniam vystymuisi.

ES Rytų partnerystės regione:

 • parama žiniasklaidos laisvei ir pliuralizmui;
 • demokratinių institucijų stiprinimas.

Kitose valstybėse, įtrauktose į EBPO paramos gavėjų sąrašą:

 • parama migracijos kilmės ir tranzito šalims ir regionams, kuriuose Lietuvos parama ir patirtis labiausiai prisidėtų prie šalių partnerių poreikių tenkinimo ir stiprintų Lietuvos partnerystę su kitomis šalimis donorėmis.

Visuomenės švietimo ir informavimo apie vystomąjį bendradarbiavimą projektai:

 • periodinis naujų Darnaus vystymosi tikslų pristatymas Lietuvos visuomenei.
 • kiti visuomenės informavimo ir švietimo apie vystomąjį bendradarbiavimą projektai.

****

Vertinant projektų koncepcijas, dėmesys bus skiriamas vystomojo bendradarbiavimo veiklos horizontaliesiems prioritetams: demokratijos ir žmogaus teisių stiprinimui, moterų ir vyrų lygybės skatinimui, moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo didinimui, taip pat aplinkosaugai ir kovai su klimato kaita. Taip pat bus atsižvelgiama į tai, kaip projektas prisideda prie Lietuvos europinės integracijos patirties perdavimo Rytų partnerystės valstybėms ir šios patirties sklaidos pokyčius patiriančiuose regionuose.

Teikiamos koncepcijos turi atitikti Europos Sąjungos, Lietuvos ir valstybės partnerės, su kuria yra bendradarbiaujama įgyvendinant projektą, strateginius susitarimus ir (arba) susitarimus dvišalio bendradarbiavimo srityje, ir (arba) valstybės partnerės nacionalinės plėtros strategijas.

Projektai gali apimti daugiau negu vieną valstybę partnerę, jeigu tai sudarys sąlygas pasiekti geresnių rezultatų ir užtikrins didesnį projektų poveikį.

Projekto koncepcijoje turi būti nurodytas bent vienas partneris valstybėje partnerėje. Partneris valstybėje partnerėje nėra būtinas, vykdant veiklą, susijusią su visuomenės informavimu arba parama demokratijai, arba jei koncepciją ar paraišką teikia valstybės partnerės subjektas arba tarptautinė organizacija.

****

Koncepcijų teikimo, jų vertinimo, projektų vykdymo ir teikėjų informavimo tvarka ir kiti reikalavimai yra nustatyti Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame užsienio reikalų ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V–62 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Projektų koncepcijas pagal nustatytas formas (Projekto koncepcijos forma) su visais privalomais priedais lietuvių arba anglų kalba gali teikti Lietuvos ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų padaliniai ir fiziniai asmenys. Koncepcijos gali būti skirtos vienerius metus arba ilgiau negu vienerius metus trunkantiems projektams įgyvendinti.

Užpildytos, pasirašytos ir nuskenuotos projektų koncepcijos su nuskenuotais priedais yra siunčiamos elektroniniu paštu [email protected] arba užpildytos ir pasirašytos projektų koncepcijos su priedais yra siunčiamos registruotu paštu arba pristatomos Užsienio reikalų ministerijai šiuo adresu: Vystomojo bendradarbiavimo departamentui, Užsienio reikalų ministerija, J. Tumo-Vaižganto 2, LT-01511, Vilnius.

Projektų koncepcijos yra priimamos iki 2015 m. gruodžio 18 d. (įskaitytinai). Užsienio reikalų ministerija pasilieka teisę pratęsti nurodytą terminą.

Vystomojo bendradarbiavimo departamentas

Užsienio reikalų ministerija

J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius

Tel: 8 706 52985

El. paštas: [email protected];

http://www.orangeprojects.lt

 

KVIETIMAS PARAIŠKOMS

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti 2016 metais.

Siūlomi projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo 2014–2016 metų politikos kryptis, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. 41.

Užsienio reikalų ministerija kviečia teikti PROJEKTŲ PARAIŠKAS šioms koncepcijoms įgyvendinti (bendra suma - iki 150 tūkst. eurų):

****

Teikiamos paraiškos turi atitikti Europos Sąjungos, Lietuvos ir valstybės partnerės, su kuria yra bendradarbiaujama įgyvendinant projektą, strateginius susitarimus ir (arba) susitarimus dvišalio bendradarbiavimo srityje, ir (arba) valstybės partnerės nacionalinės plėtros strategijas.

Projekto paraiškoje turi būti nurodytas bent vienas partneris valstybėje partnerėje. Partneris valstybėje partnerėje nėra būtinas, vykdant veiklą, susijusią su visuomenės informavimu arba parama demokratijai, arba jei paraišką teikia valstybės partnerės subjektas arba tarptautinė organizacija.

****

Paraiškų teikimo, jų vertinimo, projektų vykdymo ir teikėjų informavimo tvarka ir kiti reikalavimai yra nustatyti Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame užsienio reikalų ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V–62 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Projektų paraiškas pagal nustatytas formas (Projekto paraiškos forma ir Projekto paraiškos sąmatos forma) su visais privalomais priedais lietuvių arba anglų kalba gali teikti Lietuvos ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų padaliniai ir fiziniai asmenys. Paraiškos gali būti skirtos vienerius metus arba ilgiau negu vienerius metus trunkantiems projektams įgyvendinti.

Užpildytos, pasirašytos ir nuskenuotos projektų paraiškos su nuskenuotais priedais yra siunčiamos elektroniniu paštu [email protected] arba užpildytos ir pasirašytos projektų paraiškos su priedais yra siunčiamos registruotu paštu arba pristatomos Užsienio reikalų ministerijai šiuo adresu: Vystomojo bendradarbiavimo departamentui, Užsienio reikalų ministerija, J. Tumo-Vaižganto 2, LT-01511, Vilnius.

Projektų paraiškos yra priimamos iki 2015 m. gruodžio 18 d. (įskaitytinai). Užsienio reikalų ministerija pasilieka teisę pratęsti nurodytą terminą.

Vystomojo bendradarbiavimo departamentas

Užsienio reikalų ministerija

J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius

Tel: 8 706 52985

El. paštas: [email protected];

http://www.orangeprojects.lt