Spausdinti

Užsienio reikalų ministerijos


Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti 2017 metais.

Siūlomi projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 937 patvirtintame Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstituciniame veiklos plane nustatytas vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptis.

Užsienio reikalų ministerija kviečia teikti PROJEKTŲ PARAIŠKAS šioms koncepcijoms įgyvendinti:

     1. Lietuvos parama įgyvendinant migraciją stabdančias priemones migracijos kilmės šalyse Vakarų Afrikoje (maksimali galima suma iki 20 tūkst. eurų).

     2. Partnerystės su verslu stiprinimas įgyvendinant Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslus iki 2030 metų (maksimali galima suma iki 40 tūkst. eurų).

Reikalavimas: turi būti numatytas ne mažesnis nei 20 proc. viso projekto vertės vykdytojo finansinis indėlis. Šiuo indėliu gali būti laikomas tarptautinių donorų ar partnerių skiriamas finansavimas.

     3. Jaunimo švietimas apie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslus iki 2030 metų (maksimali galima suma iki 20 tūkst. eurų).

****

Teikiamos paraiškos turi atitikti Europos Sąjungos, Lietuvos ir valstybės partnerės, su kuria yra bendradarbiaujama įgyvendinant projektą, strateginius susitarimus ir (arba) susitarimus dvišalio bendradarbiavimo srityje, ir (arba) valstybės partnerės nacionalinės plėtros strategijas.

Projekto paraiškoje turi būti nurodytas bent vienas partneris valstybėje partnerėje. Partneris valstybėje partnerėje nėra būtinas, vykdant veiklą, susijusią su visuomenės informavimu arba parama demokratijai, arba jei paraišką teikia valstybės partnerės subjektas arba tarptautinė organizacija.

****

Paraiškų teikimo, jų vertinimo, projektų vykdymo ir teikėjų informavimo tvarka ir kiti reikalavimai yra nustatyti Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V–62 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Projektų paraiškas pagal nustatytas formas (Projekto paraiškos forma ir Projekto paraiškos sąmatos forma) su visais privalomais priedais lietuvių arba anglų kalba gali teikti Lietuvos ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų padaliniai ir fiziniai asmenys. Paraiškos gali būti skirtos vienerius metus arba ilgiau negu vienerius metus trunkantiems projektams įgyvendinti.

Užpildytos, pasirašytos ir nuskenuotos projektų paraiškos su nuskenuotais priedais yra siunčiamos elektroniniu paštu projektai@urm.lt arba užpildytos ir pasirašytos projektų paraiškos su priedais yra siunčiamos registruotu paštu arba pristatomos Užsienio reikalų ministerijai šiuo adresu: Vystomojo bendradarbiavimo departamentui, Užsienio reikalų ministerija, J. Tumo-Vaižganto 2, LT-01511 Vilnius.

Projektų paraiškos yra priimamos iki 2017 m. vasario 24 d. (įskaitytinai).

Vystomojo bendradarbiavimo departamentas

Užsienio reikalų ministerija

J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius

Tel: 8 706 52985

El. paštas: projektai@urm.lt; http://www.orangeprojects.lt

 


Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų koncepcijas ir paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti 2017 metais.

Siūlomi projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 937 patvirtintame Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstituciniame veiklos plane nustatytas vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptis.

 1. Užsienio reikalų ministerija kviečia teikti KONCEPCIJAS administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimo projektams Rytų partnerystės valstybėse, padedant Asociacijos susitarimą su ES pasirašiusioms šalims įgyvendinti reformas kovos su korupcija, viešojo administravimo stiprinimo, teismų, policijos, muitinės ir prekybos, mokesčių, SVV, VVĮ, energetikos, aplinkos apsaugos, biudžeto planavimo ir kontrolės srityse. Prioritetinės sritys: Ukrainoje – registrai, energetika; Moldovoje – bankų sektorius, muitinė, civilinė sauga; Gruzija – kova su korupcija, sveikatos apsauga (visiems projektams 2017 metais skiriant iki 100 tūkst. eurų).

Reikalavimas: turi būti numatytas ne mažesnis nei 20 proc. viso projekto vertės vykdytojo finansinis indėlis. Šiuo indėliu gali būti laikomas tarptautinių donorų ar partnerių skiriamas finansavimas.

 1. Užsienio reikalų ministerija kviečia teikti PROJEKTŲ PARAIŠKAS šioms koncepcijoms įgyvendinti (visiems projektams 2017 metais skiriant iki 500 tūkst. eurų):
 • Armėnijos Respublikoje:
 1. Socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Armėnijos regionuose.
 • Azerbaidžano Respublikoje:
 1. Socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Azerbaidžano regionuose.
 • Baltarusijos Respublikoje:
 1. Pasaulio baltarusių jaunimo, kultūros ir mokslo atstovų susitikimas Vilniuje;
 2. Lietuvos patirties perdavimas pasaulio kultūros paveldo išsaugojimo srityje;
 3. Lietuvos patirties perdavimas kuriant verslui palankią aplinką, skatinant visuomenės verslumą bei regionų vystymąsi;
 4. Jaunimo socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Baltarusijoje.
 • Gruzijoje:
 1. Lietuvos patirties perdavimas aplinkos apsaugos ir gamtos paminklų apsaugos srityje;
 2. Moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Gruzijoje;
 3. Gruzijos regionų vystymas remiant smulkųjį verslą žemės ūkio srityje.
 • Moldovos Respublikoje:
 1. Parama Moldovos viešajam sektoriui kovojant su finansiniais nusikaltimais, sukčiavimu ir korupcija;
 2. Moldovos moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas;
 3. Lietuvos patirties perdavimas sėkmingam Moldovos regionų vystymuisi.
 • Ukrainoje:
 1. Parama nuo konflikto nukentėjusiems Rytų Ukrainos regionams švietimo srityje;
 2. Ukrainos regionų vystymas skatinant smulkaus verslo plėtrą;
 3. Parama Ukrainai psichosocialinės reabilitacijos srityje;
 4. Parama nuo konflikto Rytų Ukrainoje ir Krymo aneksijos nukentėjusiems Ukrainos piliečiams.
 • ES Rytų partnerystės regione:
 1. Pagalba Rytų partnerystės šalims įgyvendinant teisinio sektoriaus reformas;
 2. Žurnalistų mokymai Rytų partnerystės šalyse;
 3. Parlamentarų mokymai Rytų partnerystės šalyse;
 4. Nepriklausomos informacijos sklaida ir Lietuvos patirties perdavimas stiprinant demokratinius procesus Rytų partnerystės šalyse.
 • Migracijos kilmės ir tranzito šalims bei regionams:
 1. Priverstinai perkeltų asmenų socialinė ir ekonominė įtrauktis į priimančiąsias bendruomenes;
 2. Lietuvos parama įgyvendinant migraciją stabdančias priemones migracijos kilmės šalyse Vakarų Afrikoje.

 

 1. Visuomenės švietimo ir informavimo apie vystomąjį bendradarbiavimą projektai:
 1. Dokumentinių filmų festivalio vystomojo bendradarbiavimo tema organizavimas (maksimali galima suma iki 30 tūkst. eurų 2017 metais);
 2. Jaunimo švietimas apie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslus iki 2030 metų (maksimali galima suma iki 20 tūkst. eurų 2017 metais).

****

Vertinant projektų koncepcijas ir/arba paraiškas, dėmesys bus skiriamas vystomojo bendradarbiavimo veiklos horizontaliesiems prioritetams: demokratijos ir žmogaus teisių stiprinimui, moterų ir vyrų lygybės skatinimui, moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo didinimui, taip pat aplinkosaugai ir kovai su klimato kaita. Taip pat bus atsižvelgiama į tai, kaip projektas prisideda prie Lietuvos europinės integracijos patirties perdavimo Rytų partnerystės valstybėms ir šios patirties sklaidos pokyčius patiriančiuose regionuose.

Teikiamos koncepcijos ir/arba paraiškos turi atitikti Europos Sąjungos, Lietuvos ir valstybės partnerės, su kuria yra bendradarbiaujama įgyvendinant projektą, strateginius susitarimus ir (arba) susitarimus dvišalio bendradarbiavimo srityje, ir (arba) valstybės partnerės nacionalinės plėtros strategijas.

Projekto paraiškoje turi būti nurodytas bent vienas partneris valstybėje partnerėje. Partneris valstybėje partnerėje nėra būtinas, vykdant veiklą, susijusią su visuomenės informavimu arba parama demokratijai, arba jei koncepciją ar paraišką teikia valstybės partnerės subjektas arba tarptautinė organizacija.

****

Koncepcijų ir/arba paraiškų teikimo, jų vertinimo, projektų vykdymo ir teikėjų informavimo tvarka ir kiti reikalavimai yra nustatyti Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V–62 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Projektų koncepcijas pagal nustatytas formas (Projekto koncepcijos forma) ir/arba paraiškas pagal nustatytas formas (Projekto paraiškos forma ir Projekto paraiškos sąmatos forma) su visais privalomais priedais lietuvių arba anglų kalba gali teikti Lietuvos ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų padaliniai ir fiziniai asmenys. Koncepcijos/arba paraiškos gali būti skirtos vienerius metus arba ilgiau negu vienerius metus trunkantiems projektams įgyvendinti.

Užpildytos, pasirašytos ir nuskenuotos projektų koncepcijos ir/arba paraiškos su nuskenuotais priedais yra siunčiamos elektroniniu paštu projektai@urm.lt arba užpildytos ir pasirašytos projektų koncepcijos ir paraiškos su priedais yra siunčiamos registruotu paštu arba pristatomos Užsienio reikalų ministerijai šiuo adresu: Vystomojo bendradarbiavimo departamentui, Užsienio reikalų ministerija, J. Tumo-Vaižganto 2, LT-01511 Vilnius.

Projektų koncepcijos ir/arba paraiškos yra priimamos iki 2016 m. spalio 27 d. (įskaitytinai).

Vystomojo bendradarbiavimo departamentas

Užsienio reikalų ministerija

J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius

Tel: 8 706 52985

El. paštas: projektai@urm.lt;

http://www.orangeprojects.lt

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas koncepcijai „Europos vystomojo bendradarbiavimo dienos viešinimo kampanijos organizavimas Lietuvoje“ įgyvendinti (iki 3 tūkst. eurų).

Projektas finansuojamas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis. Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programa įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo 2014-2016 metų politikos kryptimis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. 41.

Paraiškų teikimo, jų vertinimo, projektų vykdymo ir teikėjų informavimo tvarka ir kiti reikalavimai yra nustatyti Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame užsienio reikalų ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V–62 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Projektų paraiškas pagal nustatytas formas (Projekto paraiškos forma ir Projekto paraiškos sąmatos forma) su visais privalomais priedais lietuvių arba anglų kalba gali teikti Lietuvos ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų padaliniai ir fiziniai asmenys. Paraiškos gali būti skirtos vienerius metus arba ilgiau negu vienerius metus trunkantiems projektams įgyvendinti.

Užpildytos, pasirašytos ir nuskenuotos projektų paraiškos su nuskenuotais priedais yra siunčiamos elektroniniu paštu projektai@urm.lt arba užpildytos ir pasirašytos projektų paraiškos su priedais yra siunčiamos registruotu paštu arba pristatomos Užsienio reikalų ministerijai šiuo adresu: Vystomojo bendradarbiavimo departamentui, Užsienio reikalų ministerija, J. Tumo-Vaižganto 2, LT-01511, Vilnius.

Projektų paraiškos priimamos iki 2016 m. liepos 11 d. (įskaitytinai). Užsienio reikalų ministerija pasilieka teisę pratęsti nurodytą terminą.

Vystomojo bendradarbiavimo departamentas

Užsienio reikalų ministerija

J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius

Tel: 8 706 52985

El. paštas: projektai@urm.lt

https://orangeprojects.lt

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas koncepcijai „Lietuvos patirties perdavimas sėkmingam Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos Asociacijos sutarčių su ES įgyvendinimui“ įgyvendinti (iki 150 tūkst. eurų).

Projektas finansuojamas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis. Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programa įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo 2014-2016 metų politikos kryptimis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. 41.

Teikiamos paraiškos turi atitikti Europos Sąjungos, Lietuvos ir valstybės partnerės, su kuria yra bendradarbiaujama įgyvendinant projektą, strateginius susitarimus ir (arba) susitarimus dvišalio bendradarbiavimo srityje, ir (arba) valstybės partnerės nacionalinės plėtros strategijas.

Projekto paraiškoje turi būti nurodytas bent vienas partneris valstybėje partnerėje. Partneris valstybėje partnerėje nėra būtinas, jei paraišką teikia valstybės partnerės subjektas arba tarptautinė organizacija.

Projekto paraiškos sąmata turi būti sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1235 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos“ (Suvestinė redakcija nuo 2015-07-01), Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr.116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“ (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 1K-293 redakcija) ir Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymu (2007-07-04 d. Nr. X-1262; Nr. XI-337, 2009-07-14; Nr. XI-2042, 2012-06-05; Nr. XI-2201, 2012-06-30).

****

Paraiškų teikimo, jų vertinimo, projektų vykdymo ir teikėjų informavimo tvarka ir kiti reikalavimai yra nustatyti Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame užsienio reikalų ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V–62 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Projektų paraiškas pagal nustatytas formas (Projekto paraiškos forma ir Projekto paraiškos sąmatos forma) su visais privalomais priedais lietuvių arba anglų kalba gali teikti Lietuvos ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų padaliniai ir fiziniai asmenys. Paraiškos gali būti skirtos vienerius metus arba ilgiau negu vienerius metus trunkantiems projektams įgyvendinti.

Užpildytos, pasirašytos ir nuskenuotos projektų paraiškos su nuskenuotais priedais yra siunčiamos elektroniniu paštu projektai@urm.lt arba užpildytos ir pasirašytos projektų paraiškos su priedais yra siunčiamos registruotu paštu arba pristatomos Užsienio reikalų ministerijai šiuo adresu: Vystomojo bendradarbiavimo departamentui, Užsienio reikalų ministerija, J. Tumo-Vaižganto 2, LT-01511, Vilnius.

Projektų paraiškos priimamos iki 2016 m. balandžio 22 d. (įskaitytinai).

Vystomojo bendradarbiavimo departamentas

Užsienio reikalų ministerija

J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius

Tel: 8 706 52985

El. paštas: projektai@urm.lt;

http://www.orangeprojects.lt

 


KVIETIMAS KONCEPCIJOMS

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų koncepcijas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti 2016 metais.

Siūlomi projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo 2014–2016 metų politikos kryptis, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. 41.

Užsienio reikalų ministerija kviečia teikti KONCEPCIJAS projektams šiose valstybėse ir srityse įgyvendinti (iki 500 tūkst. eurų):

Armėnijos Respublikoje:

 • demokratijos ir pilietinės visuomenės stiprinimas;
 • socialinių ir ekonominių reformų įgyvendinimas.

Azerbaidžano Respublikoje:

 • demokratijos ir pilietinės visuomenės stiprinimas;
 • socialinių ir ekonominių reformų įgyvendinimas.

Baltarusijos Respublikoje:

 • administracinių ir institucinių gebėjimų, Lietuvos ir Baltarusijos vietos valdžios institucijų bendradarbiavimo stiprinimas;
 • pilietinės visuomenės stiprinimas, jaunimo iniciatyvų skatinimas;
 • istorinio ir kultūrinio paveldo puoselėjimas;
 • ekonominis ir socialinis vystymasis.

Gruzijoje:

 • administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas, padedant įgyvendinti su Europos Sąjungos-Gruzijos asociacijos susitarimu susijusias reformas, ypatingą dėmesį skiriant energetikos, kovos su korupcija, aplinkos apsaugos, klimato kaitos ir sveikatos apsaugos sritims;
 • regionų vystymas;
 • pilietinės visuomenės stiprinimas ir socialinio bei ekonominio aktyvumo skatinimas.

Moldovos Respublikoje:

 • administracinių ir institucinių gebėjimas stiprinimas, padedant įgyvendinti su Europos Sąjungos-Moldovos Asociacijos sutarties įgyvendinimu susijusias reformas, ypatingą dėmesį skiriant energetikos sričiai, reformoms teisingumo srityje, bankų sektoriuje ir kovos su korupcija srityje;
 • pilietinės visuomenės, ypatingai regionuose, stiprinimas, pagrindinį dėmesį skiriant moterų ir jaunimo aktyvumo skatinimui;
 • visuomenės informavimas apie europinės integracijos naudą, ypač Moldovos regionuose.

Ukrainoje:

 • administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas padedant įgyvendinti su Europos Sąjungos-Ukrainos Asociacijos sutartimi susijusias reformas, ypač energetikos, antikorupcijos, teisės ir vidaus reikalų srityje;
 • parama sveikatos apsaugai, ypač reabilitacijos srityje;
 • pilietinės visuomenės, ypač regionuose, stiprinimas;
 • bendro istorinio ir kultūrinio paveldo puoselėjimas.

Afganistano Islamo Respublikoje:

 • regioninės iniciatyvos, skirtos šalies ekonominiam ir socialiniam vystymuisi.

ES Rytų partnerystės regione:

 • parama žiniasklaidos laisvei ir pliuralizmui;
 • demokratinių institucijų stiprinimas.

Kitose valstybėse, įtrauktose į EBPO paramos gavėjų sąrašą:

 • parama migracijos kilmės ir tranzito šalims ir regionams, kuriuose Lietuvos parama ir patirtis labiausiai prisidėtų prie šalių partnerių poreikių tenkinimo ir stiprintų Lietuvos partnerystę su kitomis šalimis donorėmis.

Visuomenės švietimo ir informavimo apie vystomąjį bendradarbiavimą projektai:

 • periodinis naujų Darnaus vystymosi tikslų pristatymas Lietuvos visuomenei.
 • kiti visuomenės informavimo ir švietimo apie vystomąjį bendradarbiavimą projektai.

****

Vertinant projektų koncepcijas, dėmesys bus skiriamas vystomojo bendradarbiavimo veiklos horizontaliesiems prioritetams: demokratijos ir žmogaus teisių stiprinimui, moterų ir vyrų lygybės skatinimui, moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo didinimui, taip pat aplinkosaugai ir kovai su klimato kaita. Taip pat bus atsižvelgiama į tai, kaip projektas prisideda prie Lietuvos europinės integracijos patirties perdavimo Rytų partnerystės valstybėms ir šios patirties sklaidos pokyčius patiriančiuose regionuose.

Teikiamos koncepcijos turi atitikti Europos Sąjungos, Lietuvos ir valstybės partnerės, su kuria yra bendradarbiaujama įgyvendinant projektą, strateginius susitarimus ir (arba) susitarimus dvišalio bendradarbiavimo srityje, ir (arba) valstybės partnerės nacionalinės plėtros strategijas.

Projektai gali apimti daugiau negu vieną valstybę partnerę, jeigu tai sudarys sąlygas pasiekti geresnių rezultatų ir užtikrins didesnį projektų poveikį.

Projekto koncepcijoje turi būti nurodytas bent vienas partneris valstybėje partnerėje. Partneris valstybėje partnerėje nėra būtinas, vykdant veiklą, susijusią su visuomenės informavimu arba parama demokratijai, arba jei koncepciją ar paraišką teikia valstybės partnerės subjektas arba tarptautinė organizacija.

****

Koncepcijų teikimo, jų vertinimo, projektų vykdymo ir teikėjų informavimo tvarka ir kiti reikalavimai yra nustatyti Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame užsienio reikalų ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V–62 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Projektų koncepcijas pagal nustatytas formas (Projekto koncepcijos forma) su visais privalomais priedais lietuvių arba anglų kalba gali teikti Lietuvos ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų padaliniai ir fiziniai asmenys. Koncepcijos gali būti skirtos vienerius metus arba ilgiau negu vienerius metus trunkantiems projektams įgyvendinti.

Užpildytos, pasirašytos ir nuskenuotos projektų koncepcijos su nuskenuotais priedais yra siunčiamos elektroniniu paštu projektai@urm.lt arba užpildytos ir pasirašytos projektų koncepcijos su priedais yra siunčiamos registruotu paštu arba pristatomos Užsienio reikalų ministerijai šiuo adresu: Vystomojo bendradarbiavimo departamentui, Užsienio reikalų ministerija, J. Tumo-Vaižganto 2, LT-01511, Vilnius.

Projektų koncepcijos yra priimamos iki 2015 m. gruodžio 18 d. (įskaitytinai). Užsienio reikalų ministerija pasilieka teisę pratęsti nurodytą terminą.

Vystomojo bendradarbiavimo departamentas

Užsienio reikalų ministerija

J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius

Tel: 8 706 52985

El. paštas: projektai@urm.lt;

http://www.orangeprojects.lt

 

KVIETIMAS PARAIŠKOMS

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti 2016 metais.

Siūlomi projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo 2014–2016 metų politikos kryptis, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. 41.

Užsienio reikalų ministerija kviečia teikti PROJEKTŲ PARAIŠKAS šioms koncepcijoms įgyvendinti (bendra suma - iki 150 tūkst. eurų):

****

Teikiamos paraiškos turi atitikti Europos Sąjungos, Lietuvos ir valstybės partnerės, su kuria yra bendradarbiaujama įgyvendinant projektą, strateginius susitarimus ir (arba) susitarimus dvišalio bendradarbiavimo srityje, ir (arba) valstybės partnerės nacionalinės plėtros strategijas.

Projekto paraiškoje turi būti nurodytas bent vienas partneris valstybėje partnerėje. Partneris valstybėje partnerėje nėra būtinas, vykdant veiklą, susijusią su visuomenės informavimu arba parama demokratijai, arba jei paraišką teikia valstybės partnerės subjektas arba tarptautinė organizacija.

****

Paraiškų teikimo, jų vertinimo, projektų vykdymo ir teikėjų informavimo tvarka ir kiti reikalavimai yra nustatyti Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame užsienio reikalų ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V–62 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Projektų paraiškas pagal nustatytas formas (Projekto paraiškos forma ir Projekto paraiškos sąmatos forma) su visais privalomais priedais lietuvių arba anglų kalba gali teikti Lietuvos ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų padaliniai ir fiziniai asmenys. Paraiškos gali būti skirtos vienerius metus arba ilgiau negu vienerius metus trunkantiems projektams įgyvendinti.

Užpildytos, pasirašytos ir nuskenuotos projektų paraiškos su nuskenuotais priedais yra siunčiamos elektroniniu paštu projektai@urm.lt arba užpildytos ir pasirašytos projektų paraiškos su priedais yra siunčiamos registruotu paštu arba pristatomos Užsienio reikalų ministerijai šiuo adresu: Vystomojo bendradarbiavimo departamentui, Užsienio reikalų ministerija, J. Tumo-Vaižganto 2, LT-01511, Vilnius.

Projektų paraiškos yra priimamos iki 2015 m. gruodžio 18 d. (įskaitytinai). Užsienio reikalų ministerija pasilieka teisę pratęsti nurodytą terminą.

Vystomojo bendradarbiavimo departamentas

Užsienio reikalų ministerija

J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius

Tel: 8 706 52985

El. paštas: projektai@urm.lt;

http://www.orangeprojects.lt