Kvietimas teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas
Spausdinti

Daugiašalis bendradarbiavimas

Siekiant esminių vystomojo bendradarbiavimo tikslų – mažinti skurdą pasaulyje ir plėtoti ilgalaikį ir darnų besivystančių šalių vystymąsi – svarbus vaidmuo tenka tarptautinėms organizacijoms ir tarptautinėms finansų institucijoms. Lietuva prisideda prie tarptautinės bendruomenės pastangų stiprinti ir koordinuoti bendrą prekybos, aplinkosaugos ir klimato kaitos, mokesčių, kovos su korupcija, migracijos, saugumo, moterų ir vyrų lygybės ir kitų sričių veiklą, remdama šių organizacijų vykdomas vystomojo bendradarbiavimo programas ir projektus.

Lietuva daugiašalę paramą vystymuisi teikia per privalomus ir savanoriškus įnašus ir įmokas į vystomojo bendradarbiavimo veiklą vykdančius ar koordinuojančius fondus ir tarptautines organizacijas, tarptautines finansų institucijas, įskaitant dalį įmokų į Europos Sąjungos biudžetą. Tokiu būdu Lietuva remia skurdžiausias pasaulio valstybes Afrikoje, Azijoje, Lotynų Amerikoje ir kituose regionuose.

Lietuva dalyvauja šių vystomojo bendradarbiavimo veiklą vykdančių tarptautinių fondų veikloje:

Europos Plėtros Fondas (angl. European Development Fund, EDF / toliau Fondas) įkurtas pagal Romos sutartį 1957 m., veikti pradėjo 1959 m. 1-asis Fondas apėmė 1959–1964 m. laikotarpį. Šis Fondas – pagrindinis Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno šalių (angl. ACP) grupės vystomojo bendradarbiavimo finansavimo instrumentas. Fondas Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno šalyse finansuoja: ekonominę plėtrą, socialinę ir žmogaus raidą, regioninį bendradarbiavimą, aplinkosaugą ir kt. Fondas turi savo taisykles ir procedūras. Fondą administruoja Europos Komisija (toliau – EK), o paramos programas tvirtina specialus iš ES šalių narių atstovų sudarytas Europos Plėtros Fondo komitetas. Fondą sudaro ES šalių narių įnašai, nustatomi pagal įmokų raktą. Dėl rakto dydžio sutariama 6-7 metų laikotarpiui. 10-asis Fondas apėmė 2008–2013 m. laikotarpį, kuriam buvo skirtas 22,682 mlrd. eurų finansavimas. 11-asis Fondas apima 2014–2020 m. laikotarpį, kuriam numatytas 30,506 mlrd. eurų finansavimas. Didžioji dalis – 29,089 mlrd. eurų (per 95 proc.) skiriama Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno šalių vystymosi finansavimui, 364,5 mln. eurų – ES Užjūrio šalims ir teritorijoms, 1 052,5 mln. eurų –Fondo administravimo išlaidoms.

Lietuva įmokas į Fondą pradėjo mokėti nuo 2011 m. 10-ajame Fonde bendra maksimali Lietuvos įmoka gali siekti iki 27 218 400 eurų, 11-ajame Fonde – iki 55 145 696 eurų. Metinį ES šalių narių įnašą EK apskaičiuoja pagal Fondo išmokų programoms ir projektams poreikį.

11-ojo Fondo Vidaus susitarimą turi ratifikuoti visos ES šalys narės. Lietuva tai padarė 2014 m. gegužės 15 d. (Teisės aktų registras, 2014-05-21, Nr. 2014–05568). 11-ojo Fondo Vidaus susitarimas įsigaliojo 2015 m. kovo mėn.

Annos Lindh fondas (angl. Anna Lindh Foundation, ALF / toliau Fondas) įkurtas 2004 m. skatinti Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių dialogą. Veikia kaip pilietinės visuomenės organizacijų tinklas. Fondo tikslas – suartinti žmones ir organizacijas, pripažinti įvairių kultūrų identitetą, kurti bendrą ateitį. Fondo veikla susideda iš šių krypčių: jaunimo švietimas, kultūros ir meno plėtra, miestų plėtra ir migrantų integracija, religinis dialogas, taika ir sambūvis, žiniasklaidos stiprinimas.

Fondą sudaro 43 valstybių nacionaliniai tinklai, vienijantys apie 4 000 pilietinės visuomenės organizacijų, kurioms priskiriamos tokios: nevyriausybinės organizacijos, privatūs asmenys, fondai, valstybinės institucijos, vietos ir regioninė valdžia ir pan.

Lietuvos nacionaliniame tinkle yra per 30 pilietinės visuomenės organizacijų, kurios aktyviai prisideda skatinant tarpkultūrinį dialogą, ypač tarptautinių santykių, žiniasklaidos ir kultūros srityse. Panaudodamos Fondo finansavimą Lietuvos pilietinės visuomenės organizacijos jau dalyvavo bendrose programose su Egiptu, Jordanija ir Tunisu, Viduržemio regiono kampanijose „1001 veiksmas dialogui“, “Kurk pasitikėjimą ir nutiesk tiltus“ ir kt. Dalyvaudama Fondo veikloje Lietuva turi galimybę per projektus dalintis savo europietiškąja patirtimi su Šiaurės Afrikos bei Artimųjų Rytų šalims. Lietuvos pilietinės visuomenės organizacijos gali dalyvauti Fondo programose, pasinaudoti ryšiais ir gauti dalinį finansavimą mūsų šalyje ir kitose šalyse vykdomiems projektams. Dalyvaudama Fondo veikloje Lietuva turi galimybę labiau informuoti visuomenę apie globalius procesus ir paramą vystomojo bendradarbiavimo politikai.

Fondas finansuojamas iš Europos Komisijos įmokų ir ES šalių narių savanoriškų įnašų.

Azijos ir Europos fondas (angl. Asia–Europe Foundation, ASEF / toliau Fondas) – pelno nesiekianti organizacija, įkurta 1997 m. Singapūre kaip Azijos ir Europos susitikimo (ASEM) finansinis įrankis mainams tarp Azijos ir Europos intelektinėje, socialinėje ir kultūros srityse skatinti. ASEM vienija 53 partnerius: 28 ES šalis nares ir EK, 17 Azijos valstybių (Bangladešą, Brunėjų, Filipinus, Indiją, Indoneziją, Japoniją, Kambodžą, Kiniją, Laosą, Pietų Korėją, Malaiziją, Mianmarą/Birmą, Mongoliją, Pakistaną, Singapūrą, Tailandą, Vietnamą), ASEAN Sekretoriatą. 2010 m. ASEM narėmis tapo Australija, Naujoji Zelandija ir Rusija, 2012 m. – Bangladešas, Norvegija ir Šveicarija, 2014 m. – Kroatija ir Kazachstanas.

Fondo projektuose išsivysčiusios ASEM narės dalinasi patirtimi su besivystančiomis ASEM narėmis. Projektai skirti demokratinius procesus besivystančiose valstybėse skatinti ir apima tokias temas kaip: demokratija, teisės viršenybė, žmogaus teisės, geras valdymas, aplinkos apsauga ir darnus vystymasis, ekonomika ir visuomenė, visuomenės sveikata, menai ir kultūra, švietimas ir akademinis bendradarbiavimas, ir pan. Fondo projektai organizuojami kartu su ASEM šalių partnerių institucijomis: parlamentais, valstybinėmis įstaigomis, moksliniais institutais, švietimo įstaigomis, studentų ir jaunimo, kultūros ir paveldo išsaugojimo organizacijomis, verslo atstovais, nevyriausybinės organizacijomis, profesinėmis sąjungomis. Fondas dirba su daugiau nei 500 partnerių Europoje ir Azijoje. Fondo dėka įvykdyta per 600 projektų, suburta daugiau nei 17 000 dalyvių, pasiektos dideles auditorijas Europoje ir Azijoje.

Fondo projektai Lietuvoje didina visuomenės informuotumą apie globalius procesus, prisideda prie visuomenės pritarimo vystomojo bendradarbiavimo politikai skatinimo ir įsitraukimo (ypač nevyriausybinių organizacijų) į konkrečią vystomojo bendradarbiavimo veiklą.

Fondo veikla finansuojama tik iš savanoriškų ASEM partnerių įnašų.

Lifeline fondas (angl. Lifeline, the Embattled Civil Society Organizations Assistance Fund) buvo įsteigtas JAV Valstybės departamento iniciatyva. „Lifeline“ fondas įsteigtas 2011 m. Vilniuje vykusio Demokratijų bendrijos susitikimo metu. Fondas teikia finansinę paramą nevyriausybinėms organizacijoms ir pavieniams asmenims, ginantiems žmogaus teises ir kovojantiems už demokratiją, bei patiriantiems veiklos suvaržymus savose šalyse visame pasaulyje. Taip pat teikiama advokatavimo pagalba kaip atsakas į pilietinei visuomenei kylančias globalesnio pobūdžio grėsmes, t.y. remiamos pilietinės visuomenės organizacijos (žmogaus teisių organizacijos, žiniasklaidos asociacijos, studentų grupės, profsąjungos, nepriklausomi mokslo institutai ir pan.), ginančios žmogaus teises bei atliekančios prižiūrimąją funkciją.

Šiuo metu fondas turi 17 donorų, kurių tarpe yra ir Lietuva.

Daugiau informacijos https://freedomhouse.org/program/lifeline#.VHXnP7ccT5o

Europos demokratijos fondas (angl. European Endowment for Democracy, EED) yra privatus, Europos Sąjungos struktūrai nepriklausantis, tačiau jos remiamas fondas, įsteigtas Lenkijos iniciatyva 2011 m. jos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai metu.

Teikdamas paramą fondas siekia skatinti demokratinius procesus tose visuomenėse ir šalyse, kuriose vyksta politinės transformacijos. Fondas remia Europos Sąjungos Rytų ir Pietų kaimynystės valstybių vietos ir tarptautinių partnerių, pilietinės visuomenės organizacijų demokratines iniciatyvas ir procesus.

Tikslinė paramos teikimo grupė – organizacijos, asmenys, kuriems sudėtinga gauti paramą iš kitų šaltinių/instrumentų. Fondas vadovaujasi greitu ir lanksčiu sprendimų priėmimo principu atsižvelgiant į politines aktualijas.

Prioritetai:

  • parama represijų/tremties sąlygomis veikiančioms struktūroms (asmenims, organizacijoms);
  • parama neregistruotoms pilietinės visuomenės organizacijoms (PVO), kurios negali būti finansuojamos ES ir kitų tarpt. ar dvišalių instrumentų;
  • parama jaunimo ir vietos lygmens bendruomenėms, demokratiniams judėjimams ir iniciatyvoms;
  • parama nepriklausomai žiniasklaidai, demokratiją propaguojančioms NVO ir PVO;
  • demokratijos propagavimas (demokratinių judėjimų autoriteto ir pasitikėjimo kėlimas; demokratijos transformacijų (t.p. ir lyderių, aktyvistų) žinomumo jaunimo tarpe didinimas; regioninių ir ES organizacijų tinklaveikos gerinimas, gerųjų patirčių ir žinių kaupimas).

Fondas finansuojamas iš Europos Komisijos įmokų ir ES šalių narių savanoriškų įnašų.

Daugiau informacijos: http://democracyendowment.eu.